SpareBank 1 SR-Bank ASA (srbank) Et godt resultat preget av høyere aktivitet og lavere tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.160 millioner kroner for første halvår 2017, mot 973 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av høyere aktivitet i hele konsernet, som gjenspeiles i både økte inntekter og en moderat økning av driftskostnadene. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 9,9 %, sammenlignet med 9,3 % i samme periode i 2016. Nedskrivingene på utlån og garantier var på 299 millioner kroner mot 455 millioner kroner for samme periode i fjor.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 648 millioner kroner mot 486 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 11 % sammenlignet med 9,4 % i andre kvartal 2016.

Konsernets samlede driftskostnader ble 1.067 millioner kroner i 1. halvår 2017, noe som er en økning på 61 millioner kroner. Økningen kan i all hovedsak tilskrives høyere aktivitet innen de fleste områder i konsernet samt innføring av finansskatt som isolert sett utgjorde 21 millioner kroner.

- Jeg er godt fornøyd med resultatet for kvartalet isolert og for det samlede resultatet for første halvår. Nedskrivinger på utlån er lavere enn de foregående kvartalene, og skyldes først og fremst at flere av de toneangivende offshorerelaterte selskapene har gjennomført vellykkede restruktureringer. I tillegg registrerer vi at aktiviteten ellers i næringslivet har tatt seg opp. Samtidig øker inntektene fra de fleste forretningsområdene i konsernet, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Første halvår 2017

 • Resultat før skatt: 1.160 mill kroner (973 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 917 mill kroner (792 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,9 % (9,3 %)
 • Resultat pr aksje: 3,59 kroner (3,10 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.523 mill kroner (1.409 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 771 mill kroner (741 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 232 mill kroner (284 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.067 mill kroner (1.006 mill kroner)
 • Normalisert kostnadsvekst: 0,9 % (-5 %)
 • Nedskrivning på utlån: 299 mill kroner (455 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 0,5 % (1,1 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 11,3 % (-1,3 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,5 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,7 % (14,4 %)
  (1. halvår 2016 i parentes)

- Det er flere tegn til bedring i landsdelen. Arbeidsledigheten er nå på vei ned og boligmarkedet i Rogaland er i ferd med å normalisere seg. Vårt eiendomsmeglerforetak omsatte 3.519 boliger i første halvår i år, mot 3.060 boenheter i samme periode i fjor. Samtidig viser vårt eget konjunkturbarometer at det er et klart flertall av bedrifter i landsdelen som venter vekst fremover, sier Arne Austreid.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 299 millioner kroner i første halvår 2017, mot 455 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedskrivning på utlån i 1. halvår 2017 er i all hovedsak knyttet til enkeltengasjement innenfor oljerelatert virksomhet.

- Offshore relaterte virksomheter står likevel fortsatt overfor et utfordrende marked.  Jeg forventer at nedskrivinger ut året vil være på omtrent samme nivå som i første halvår. Vi fortsetter med tett oppfølging av våre kunder for å sikre ytterligere robusthet i vår samlede utlånsportefølje, avslutter Arne Austreid.

Halvårsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 9. august 2017

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633