SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et godt underliggende resultat og i tillegg en betydelig finansiell engangsgevinst

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.323 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 668 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av god underliggende drift og en betydelig finansiell engangsgevinst på 460 millioner kroner. Gevinsten er et resultat av gjennomført fusjon mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS, nå Fremtind AS. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 21,2 prosent, sammenlignet med 10,3 prosent i samme periode i 2018. Fratrukket den samlede effekten av den finansielle engangsgevinsten, ble egenkapitalavkastningen for kvartalet på 12,8 prosent. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2019 ble 14,7 prosent. 

- Jeg er svært godt fornøyd med resultatet, som både skyldes god og effektiv drift i konsernets mange forretningsområder samt en betydelig finansiell engangseffekt. Aktivitetsnivået på Sør- og Vestlandet er nå tilbake på et normalt nivå, noe som vises igjen i lavere arbeidsledighetstall. I 2018 etablerte vi oss i Oslo samtidig som vi satset mer offensivt i eksisterende markeder. Det har gitt oss både flere nye kunder og økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets driftskostnader utgjorde 583 millioner kroner i 1. kvartal 2019 mot 539 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes økt aktivitet i konsernet og nysatsinger som ble iverksatt i løpet av 2018. Kostnadsprosenten ved utgangen av kvartalet var på 29,8 mot 42,1 i samme periode i fjor. Fratrukket engangseffekter var kostnadsprosenten på 39,0.

- I tråd med konsernets offensive strategi, jobber de ansatte målrettet for stadig å forbedre vårt samlede kundetilbud. Det gjøres ved at vi investerer i, og tar i bruk mer kundevennlige digitale løsninger, samtidig som vi styrker vår tilstedeværelse i den fysiske kanalen i nye markeder. Dette medfører økte kostnader som vi fremover forventer vil bidra til ytterligere økt lønnsomhet. Den underliggende kostnadseffektiviteten er likevel god, sier Arne Austreid.

1. kvartal 2019

 • Resultat før skatt: 1.323 mill kroner (668 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.146 mill kroner (518 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 21,2 (10,3 prosent)
 • Resultat pr aksje: 4,48 kroner (2,03 kroner)
 • Netto renteinntekter: 938 mill kroner (800 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 341 mill kroner (368 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 676 mill kroner (113 mill kroner)
 • Driftskostnader: 583 mill kroner (539 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 49 mill kroner (74 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 8,7 prosent (3.1 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: - 0,6 prosent (7,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 prosent (15,0 prosent)
 • Kjernekapitaldekning: 16,0 prosent (16,0 prosent)
  (1. kvartal 2018 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser med 49 millioner kroner i første kvartal i 2019 mot 74 millioner kroner i samme periode i fjor og 92 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

- På tross av at aktiviteten samlet sett er høy på Sør- og Vestlandet, er det fortsatt utfordringer for noen oljerelaterte virksomheter, understreker Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 9. mai 2019

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12