SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et godt underliggende resultat og i tillegg en betydelig finansiell engangsgevinst

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.323 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 668 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av god underliggende drift og en betydelig finansiell engangsgevinst på 460 millioner kroner. Gevinsten er et resultat av gjennomført fusjon mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS, nå Fremtind AS. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 21,2 prosent, sammenlignet med 10,3 prosent i samme periode i 2018. Fratrukket den samlede effekten av den finansielle engangsgevinsten, ble egenkapitalavkastningen for kvartalet på 12,8 prosent. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2019 ble 14,7 prosent. 

- Jeg er svært godt fornøyd med resultatet, som både skyldes god og effektiv drift i konsernets mange forretningsområder samt en betydelig finansiell engangseffekt. Aktivitetsnivået på Sør- og Vestlandet er nå tilbake på et normalt nivå, noe som vises igjen i lavere arbeidsledighetstall. I 2018 etablerte vi oss i Oslo samtidig som vi satset mer offensivt i eksisterende markeder. Det har gitt oss både flere nye kunder og økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets driftskostnader utgjorde 583 millioner kroner i 1. kvartal 2019 mot 539 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes økt aktivitet i konsernet og nysatsinger som ble iverksatt i løpet av 2018. Kostnadsprosenten ved utgangen av kvartalet var på 29,8 mot 42,1 i samme periode i fjor. Fratrukket engangseffekter var kostnadsprosenten på 39,0.

- I tråd med konsernets offensive strategi, jobber de ansatte målrettet for stadig å forbedre vårt samlede kundetilbud. Det gjøres ved at vi investerer i, og tar i bruk mer kundevennlige digitale løsninger, samtidig som vi styrker vår tilstedeværelse i den fysiske kanalen i nye markeder. Dette medfører økte kostnader som vi fremover forventer vil bidra til ytterligere økt lønnsomhet. Den underliggende kostnadseffektiviteten er likevel god, sier Arne Austreid.

1. kvartal 2019

 • Resultat før skatt: 1.323 mill kroner (668 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.146 mill kroner (518 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 21,2 (10,3 prosent)
 • Resultat pr aksje: 4,48 kroner (2,03 kroner)
 • Netto renteinntekter: 938 mill kroner (800 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 341 mill kroner (368 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 676 mill kroner (113 mill kroner)
 • Driftskostnader: 583 mill kroner (539 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 49 mill kroner (74 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 8,7 prosent (3.1 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: - 0,6 prosent (7,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 prosent (15,0 prosent)
 • Kjernekapitaldekning: 16,0 prosent (16,0 prosent)
  (1. kvartal 2018 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser med 49 millioner kroner i første kvartal i 2019 mot 74 millioner kroner i samme periode i fjor og 92 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

- På tross av at aktiviteten samlet sett er høy på Sør- og Vestlandet, er det fortsatt utfordringer for noen oljerelaterte virksomheter, understreker Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 9. mai 2019

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.