SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et meget godt resultat preget av god drift, lave tap og betydelige finansinntekter

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.432 millioner kroner i første halvår 2019, mot 1.422 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift, økt kundetilgang, lave nedskrivinger og et betydelig bidrag fra bankens finansielle investeringer.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 18,8 %, sammenlignet med 11,4 % i samme periode i 2018. Hensyntatt fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt
14,7 %.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 30 millioner kroner mot 173 millioner kroner for samme periode i fjor. I det samlende beløpet inngår inngang på tidligere nedskrivinger med 92 millioner kroner, etter at dom avsagt i Borgarting lagmannsrett 13. mars i år ble gjort rettskraftig i juni.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.185 millioner kroner, en økning på 74 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i all hovedsak økt aktivitet, investering i ny teknologi og utvikling av Regnskapshuset SR AS samt Finstart Nordic AS. Kostnadsprosenten ble 32,5 %, ned fra 41,1 % i første halvår 2018. 

Netto inntekter fra finansielle investeringer utgjorde 1.016 millioner kroner, mot 326 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes både fusjonsinntekt i forbindelse med etableringen av Fremtind Forsikring AS på 460 millioner kroner og økt resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen på 107 millioner kroner.

- Konsernets resultat er meget godt både for første halvår og for kvartalet isolert sett. Lønnsomheten fra den ordinære driften er meget god i tillegg til betydelige positive engangseffekter i halvåret. Jeg er spesielt fornøyd med at vi opplever økt kundetilgang i alle markedsområder, noe som skyldes god innsats fra alle ansatte i konsernets mange forretningsområder, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

For kvartalet isolert ble resultatet før skatt på 1.109 millioner kroner mot 754 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,2 % sammenlignet med 12,3 % i andre kvartal 2018.

Første halvår 2019

 • Resultat før skatt: 2.432 mill kroner (1.422 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 2.046 mill kroner (1.135 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 18,8 % (11,4 %)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt eks. fusjonseffekter Fremtind Forsikring AS: 14,7 prosent
 • Resultat pr aksje: 8,00 kroner (4,44 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.906 mill kroner (1.642 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 725 mill kroner (738 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 1.016 mill kroner (326 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.185 mill kroner (1.111 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 30 mill kroner (173 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7,3 % (5,0 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: -3,0 % (6,1 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,4 % (14,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,8 % (15,7 %)
  (1. halvår 2018 i parentes)

- Samlet utlån til våre kunder i hele Sør-Norge, har nå passert 207 milliarder kroner. I løpet av andre kvartal har veksten i utlån til personkunder tiltatt, mens veksttakten for utlån til bedriftskunder har falt i henhold til vår plan. Fremover vil noe lavere utlånsvekst til bedriftsmarkedet, kombinert med fortsatt god lønnsomhet, styrke den rene kjernekapitaldekningen basert på fastlagte mål, sier Arne Austreid.

Halvårsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 8. august 2019

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12