SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et meget godt resultat preget av god drift, lave tap og betydelige finansinntekter

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.432 millioner kroner i første halvår 2019, mot 1.422 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift, økt kundetilgang, lave nedskrivinger og et betydelig bidrag fra bankens finansielle investeringer.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 18,8 %, sammenlignet med 11,4 % i samme periode i 2018. Hensyntatt fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt
14,7 %.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 30 millioner kroner mot 173 millioner kroner for samme periode i fjor. I det samlende beløpet inngår inngang på tidligere nedskrivinger med 92 millioner kroner, etter at dom avsagt i Borgarting lagmannsrett 13. mars i år ble gjort rettskraftig i juni.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.185 millioner kroner, en økning på 74 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i all hovedsak økt aktivitet, investering i ny teknologi og utvikling av Regnskapshuset SR AS samt Finstart Nordic AS. Kostnadsprosenten ble 32,5 %, ned fra 41,1 % i første halvår 2018. 

Netto inntekter fra finansielle investeringer utgjorde 1.016 millioner kroner, mot 326 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes både fusjonsinntekt i forbindelse med etableringen av Fremtind Forsikring AS på 460 millioner kroner og økt resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen på 107 millioner kroner.

- Konsernets resultat er meget godt både for første halvår og for kvartalet isolert sett. Lønnsomheten fra den ordinære driften er meget god i tillegg til betydelige positive engangseffekter i halvåret. Jeg er spesielt fornøyd med at vi opplever økt kundetilgang i alle markedsområder, noe som skyldes god innsats fra alle ansatte i konsernets mange forretningsområder, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

For kvartalet isolert ble resultatet før skatt på 1.109 millioner kroner mot 754 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,2 % sammenlignet med 12,3 % i andre kvartal 2018.

Første halvår 2019

 • Resultat før skatt: 2.432 mill kroner (1.422 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 2.046 mill kroner (1.135 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 18,8 % (11,4 %)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt eks. fusjonseffekter Fremtind Forsikring AS: 14,7 prosent
 • Resultat pr aksje: 8,00 kroner (4,44 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.906 mill kroner (1.642 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 725 mill kroner (738 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 1.016 mill kroner (326 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.185 mill kroner (1.111 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 30 mill kroner (173 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7,3 % (5,0 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: -3,0 % (6,1 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,4 % (14,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,8 % (15,7 %)
  (1. halvår 2018 i parentes)

- Samlet utlån til våre kunder i hele Sør-Norge, har nå passert 207 milliarder kroner. I løpet av andre kvartal har veksten i utlån til personkunder tiltatt, mens veksttakten for utlån til bedriftskunder har falt i henhold til vår plan. Fremover vil noe lavere utlånsvekst til bedriftsmarkedet, kombinert med fortsatt god lønnsomhet, styrke den rene kjernekapitaldekningen basert på fastlagte mål, sier Arne Austreid.

Halvårsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 8. august 2019

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.