SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et meget godt resultat preget av sterk underliggende drift

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.910 millioner kroner hittil i år pr. tredje kvartal 2017, mot 1.633 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av en betydelig økning i ordinære driftsinntekter og en moderat økning av konsernets driftskostnader.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 10,9 %, sammenlignet med 10,2 % i samme periode i 2016.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 750 millioner kroner mot 660 millioner kroner i samme periode i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,9 % sammenlignet med 12,2 % i tredje kvartal 2016.

Konsernets samlede driftskostnader ble 1.597 millioner kroner hittil i år pr. tredje kvartal 2017, en endring på 105 millioner kroner. Økningen skyldes innføring av finansskatt i 2017, større aktivitet i EiendomsMegler 1 og ytterligere satsing på salg av regnskaps- og rådgivningstjenester gjennom selskapet Regnskapshuset SR.

- Jeg er meget godt fornøyd med resultatet for kvartalet isolert sett. Den underliggende driften i alle av konsernets virksomhetsområder er svært god. Dette gjenspeiles i en betydelige økning i driftsinntektene samtidig som kostnadene stiger moderat, hensyntatt innføring av finansskatt i år, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Pr. 30. september 2017

 • Resultat før skatt: 1.910 mill kroner (1.633 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.527 mill kroner (1.326 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,9 % (10,2 %)
 • Resultat pr aksje: 5,98 kroner (5,19 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.343 mill kroner (2.138 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.157 mill kroner (1.088 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 430 mill kroner (515 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.597 mill kroner (1.492 mill kroner)
 • Normalisert kostnadsvekst: 0,9 % (-4,1 %)
 • Nedskrivning på utlån: 423 mill kroner (616 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 1,2 % (0,1 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 13,0 % (-2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,8 % (13,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,8 % (14,7 %)
  (30.september 2016 i parentes)

- Samtidig som vi har klart å øke lønnsomheten i de aller fleste forretningsområdene, har vi brukt betydelige ressurser på å etablere nye og viktige satsingsområder. Vi skal i løpet av første halvår 2018 etablere oss med et nytt kontor i Oslo. Kontoret skal være et virkemiddel for å sikre lønnsom vekst i segmentet mellomstore virksomheter, i og rundt hovedstaden. Samtidig etablerer vi også oppstartsfabrikken FinStart Nordic som skal investere i utvikling av nye ideer og nye bedrifter innen fintech. Fremover skal disse investeringene bidra til både nye lønnsomme forretningsområder og til løsninger som skal effektivisere eksisterende virksomheter i konsernet, sier Arne Austreid.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 423 millioner kroner hittil i år, mot 616 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedskrivning på utlån er fortsatt i all hovedsak knyttet til enkeltengasjement innenfor oljerelatert virksomhet.

Kvartalsrapporten pr. 30 september kan lastes ned i sin helhet fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 25. oktober 2017

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.