SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et sterkt resultat preget av betydelig inntektsvekst, god kostnadskontroll og lavere tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.610 millioner for 2017, mot 2.158 millioner kroner i 2016. Resultatet preges av god økning i ordinære driftsinntekter, moderat økning av konsernets driftskostnader og betydelig lavere nedskrivninger på utlån sammenlignet med 2016.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,0 % sammenlignet med 10,0 % i 2016. Ren kjernekapitaldekning har styrket seg fra 14,7 % til 15,1 % pr. 31. desember 2017.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 543 millioner kroner for året, mot 778 millioner kroner i 2016.

- Jeg er godt fornøyd med at samtlige virksomhetsområder i konsernet har bidratt til at vi leverer en god egenkapitalavkastning, på tross av at samlede nedskrivninger for 2017 fremdeles er over det vi anser som et normalisert nivå, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Kostnadskontrollen er god og viser at konsernet er blant de fremste finanskonsern hva angår kostnader målt i prosent av inntekter. For året totalt sett ble kostnadsprosenten på 40,7% målt mot 40,9% i 2016.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 700 millioner kroner mot 525 millioner kroner i samme periode i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,4 % sammenlignet med 9,5 % i fjerde kvartal 2016.

Resultat for 4. kvartal 2017

 • Resultat før skatt: 700 mill kroner (525 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 559 mill kroner (429 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,4 % (9,5 %)
 • Resultat pr aksje: 2,18 kroner (1,68 kroner)
 • Netto renteinntekter: 819 mill kroner (733 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 367 mill kroner (355 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 204 mill kroner (139 mill kroner)
 • Driftskostnader: 570 mill kroner (540 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 120 mill kroner (162 mill kroner)
  (4. kvartal 2016 i parentes)


Foreløpig årsresultat 2017

 • Resultat før skatt: 2.610 mill kroner (2.158 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 2.086 mill kroner (1.755 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,0 % (10,0 %)
 • Resultat pr aksje: 8,16 kroner (6,87 kroner)
 • Netto renteinntekter: 3.162 mill kroner (2.871 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.524 mill kroner (1.443 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 634 mill kroner (654 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.167 mill kroner (2.032 mill kroner)
 • Normalisert kostnadsvekst: 0,1 % (-3,5 %)
 • Nedskrivning på utlån: 543 mill kroner (778 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,6 % (-0,9 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 11,0 % (-3,9 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 15,1 % (14,7 %)
 • Kjernekapitaldekning: 16,0 % (15,6 %)
 • Styret foreslår et utbytte på 4,25 kroner (2,25 kroner)
  (Pr 31. desember 2016 i parentes) 

- Vi har i løpet av de siste årene investert betydelig i ny teknologi, og var en av de første bankene som tok i bruk roboter. Dette har vi gjort både for bedre å kunne håndtere ulike typer kundehenvendelser samt å effektivisere interne manuelle prosesser. Investeringene ser vi nå effekten av gjennom et betydelig bedre kundetilbud og økt driftseffektivitet, sier Arne Austreid.

Styrets forslag til utbytte for 2017 er satt til kroner 4,25 pr. aksje. Dette er en betydelig økning fra 2,25 kroner i 2016. Nivået på foreslått utbytte speiler at banken er i mål med sin planlagte kapitaloppbygging, hvor målsettingen er 15 % ren kjernekapitaldekning. Med konsernets robuste forretningsmodell, vurderes både vekstkraften og utbyttekapasiteten å være god fremover.

Kvartalsrapporten pr. 31. desember kan lastes ned i sin helhet fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 7. februar 2018

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633