SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Et sterkt resultat preget av inntektsvekst og god kostnadskontroll

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.892 millioner kroner i 2018, mot 2.610 millioner kroner i fjor. Resultatet preges av økning i ordinære driftsinntekter, moderat økning av konsernets driftskostnader og betydelig lavere nedskrivinger på utlån sammenlignet med 2017.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,3 % sammenlignet med 11,0 % i 2017, mens ren kjernekapitaldekning ble 14,7 % mot 15,1 % pr. 31. desember 2017.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 676 millioner kroner mot 700 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,1 % sammenlignet med 11,4 % i fjerde kvartal 2017.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 324 millioner kroner for året sett under ett, mot 543 millioner kroner i 2017.

- Gjennom året har vi tatt noen viktige strategiske steg. FinStart Nordic AS gjorde sine første seks investeringer i selskaper som vil styrke vårt samlede kundetilbud. I tillegg etablerte vi oss i Oslo, og har allerede blitt tatt godt imot av både privatkunder og bedriftskunder, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Kostnadskontrollen er god, og viser at konsernet er blant de mest effektive finanskonsern hva angår kostnader målt i prosent av inntekter. For året totalt sett ble kostnadsprosenten på 40,9 %.

- Jeg er godt fornøyd med de resultater vi har klart å oppnå i 2018. Med en avkastning på egenkapitalen på 11,3 %, viser vi at vår forretningsmodell er robust og lønnsom. Næringslivet og folk på Sør- og Vestlandet har vist stor omstillingsevne, og er nå godt rustet for høyere aktivitet fremover. Vi har stått stødig sammen med våre kunder og drevet lønnsomt gjennom noen krevende år. Dette takket være over tolv hundre motiverte og kompetente medarbeidere som hver dag står på for å skape gode kundeopplevelser, sier Arne Austreid.

Resultat for 4. kvartal 2018

 • Resultat før skatt: 676 mill kroner (700 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 527 mill kroner (559 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,1 % (11,4 %)
 • Resultat pr aksje: 2,06 kroner (2,18 kroner)
 • Netto renteinntekter: 926 mill kroner (819 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 350 mill kroner (367 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 68 mill kroner (204 mill kroner)
 • Driftskostnader: 576 mill kroner (570 mill kroner)
 • Nedskriving på utlån: 92 mill kroner (120 mill kroner)
  (4. kvartal 2017 i parentes) 

Foreløpig årsresultat 2018

 • Resultat før skatt: 2.892 mill kroner (2.610 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 2.296 mill kroner (2.086 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,3 % (11,0 %)
 • Resultat pr aksje: 8,98 kroner (8,16 kroner)
 • Netto renteinntekter: 3.439 mill kroner (3.162 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.437 mill kroner (1.524 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 569 mill kroner (634 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.229 mill kroner (2.167 mill kroner)
 • Kostnadsprosent: 40,9 % (40,7 %)
 • Nedskriving på utlån: 324 mill kroner (543 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7,6 % (2,6 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 3,6 % (11,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (15,1 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,9 % (16,0 %)
 • Styret foreslår et utbytte på 4,50 kroner (4,25 kroner)
  (Pr 31. desember 2017 i parentes)

Ren kjernekapitaldekning var ved utgangen av 2018 på 14,7 % hensyntatt utbytte på kroner 4,50 mot kroner 4,25 i 2017. Revidert mål for ren kjernekapitaldekning er på 14,6 %. Målet skal opprettholdes gjennom god lønnsomhet, balansert vekst og konkurransedyktige utbytter.

Kvartalsrapporten pr. 31. desember 2018 kan lastes ned i sin helhet fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 8. februar 2019

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags: