SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Fremtind har fått konsesjon til å drive livsforsikringsvirksomhet

Report this content

Fremtind Forsikring AS har fått tillatelse av Finanstilsynet til å drive livsforsikringsvirksomhet gjennom sitt heleide datterselskap Fremtind Livsforsikring AS.

Etableringen av Fremtind Livsforsikring AS vil gjennomføres ved fisjon av eiendeler og forpliktelser fra henholdsvis SpareBank 1 Forsikring AS og DNB Livsforsikring AS. Fisjonen innebærer at de individuelle personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS og DNB Livsforsikring AS, samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS, overføres til Fremtind Livsforsikring AS.

Fisjonen forventes gjennomført per 1. januar 2020.

Fremtind Forsikring AS ble etablert 1. januar 2019 ved fusjon mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS. Selskapet er eid av SpareBank 1 Gruppen AS (65 %) og DNB ASA (35 %).

I avtalen som ble inngått mellom SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA 24. september i fjor, var det lagt til en grunn en samlet verdi av personrisikoområdet på 6,25 mrd. kroner. Fisjonen vil medføre en økt egenkapital for SpareBank 1 Gruppen AS på konsernnivå. Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er 1,7 milliarder kroner. SpareBank 1 SR-Bank ASAs andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjør om lag 330 millioner kroner og vil inntektsføres i første kvartal 2020.

SpareBank 1 Gruppen AS (morselskapet) vil få en skattefri gevinst på ca. 950 mill. kroner som følge av denne transaksjonen. SpareBank 1 Gruppen AS sitt utbyttegrunnlag øker tilsvarende denne gevinsten. SpareBank 1 SR-Bank ASAs andel av et eventuelt utbytte på 950 millioner kroner (19,5 prosent), utgjør om lag 185 millioner kroner.

Utbyttet vil redusere verdien av konsernets bokførte verdi av investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS, og dermed også redusere fradraget i ren kjernekapital i kapitaldekningsberegningen. Konsernets kapitaldekning vil således øke. Basert på konsernets regnskapstall per 30.6.2019 ville en eventuell utbetaling av hele gevinsten som utbytte, medføre en økt ren kjernekapitaldekning på anslagsvis 0,1 prosentpoeng.

Et eventuelt ekstraordinært eller ordinært utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS vil være betinget av kapitalsituasjonen, beslutninger i selskapets styrende organer og regelverket for ekstraordinært utbytte fra finansforetak på det aktuelle tidspunkt.

Det presiseres at ovennevnte tall og beregninger er basert på verdivurdering og produktporteføljer i september 2018, og at det kan bli endringer i tallene når nevnte fisjonsprosess er gjennomført.

Stavanger, 5. september 2019

Kontaktpersoner: 
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033. 
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Abonner