SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Mottatt ekstraordinært utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS

Report this content

Det vises til etableringen av Fremtind Forsikring AS 1. januar 2019 som resultat av fusjonen av SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS. I børsmelding av 21.12.2018 ble det meddelt hvilke finansielle konsekvenser fusjonen ville kunne få for SpareBank 1 Gruppen AS og dette selskapets eiere.

I transaksjonsavtalen ble det lagt til grunn et bytteforhold på 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen AS og 20 prosent for DNB ASA. Dette bytteforholdet baserte seg på en fremforhandlet markedsverdi av de to skadeforsikringsselskapene, inklusive verdien av personrisikoproduktene i den planlagte fisjonen. Det ble videre avtalt at DNB ASA i 2019 skulle kjøpe seg opp til en eierandel på 35 prosent i selskapet. DNB ASA har videre en opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent eierandel.

DNB ASAs oppkjøp fra 20 prosent til 35 prosent eierandel i Fremtind Forsikring AS er nå gjennomført. Samlet sett medfører dette en økt egenkapital på konsernnivå for SpareBank 1 Gruppen på ca. 4,7 milliarder kroner.  Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er ca. 2,4 milliarder kroner. SpareBank 1 SR-Bank ASAs andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjør ca. 460 millioner kroner og vil føres over resultatregnskapet for konsernet i første kvartal 2019.

SpareBank 1 Gruppen AS (morselskapet) har fått en skattefri gevinst på ca. 1,7 milliarder kroner (andel av de 2,4 milliarder kroner nevnt ovenfor) som følge av nedsalget til DNB ASA. Gevinsten er utbetalt fra SpareBank 1 Gruppen AS som ekstraordinært utbytte til eierne 29. mars 2019. For SpareBank 1 SR-Bank ASA utgjør utbyttet 332 millioner kroner.

Samlet sett vil effekten av transaksjonen og utbetaling av utbytte, øke ren kjernekapitaldekning for SpareBank 1 SR-Bank ASA med anslagsvis 0,2 prosentpoeng. Anslaget er hensyntatt at ved beregning av kapitaldekning tillegges femti prosent av resultatet på interimstall.

I den skattefrie effekten er overføring av personrisikoproduktene ikke inkludert. Disse produktene forventes overført til Fremtind i løpet av 2019, etter endelig godkjennelse fra Finanstilsynet. Økonomisk effekt av disse overføringene, vil bli meddelt når endelig godkjennelse foreligger.

Stavanger 29. mars 2019

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør investor relations, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner