SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Økte nedskrivinger på utlån og fall i finansinntekter

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA meddelte i forbindelse med fremleggelse av resultat for fjerde kvartal 2019, at målsetting for egenkapitalavkastning etter skatt for regnskapsåret 2020 var 12 %. På dette tidspunkt var norsk økonomi tilnærmet uberørt av Covid-19 situasjonen.

Som følge av delvis nedstenging av samfunnet kombinert med et betydelig fall i oljepris, har markert nedgang i aktivitet ført til usikkerhet og svakere lønnsomhet for mange av våre kunder.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er en solid bank med en ren kjernekapitaldekning ved utgangen av regnskapsåret 2019 på 17,0 % hensyntatt en utbytteandel på 45 %. SpareBank 1 SR-Bank ASA varslet i børsmelding av 15. april 2020 at endelig beslutning om utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2019 utsettes inntil videre. Korrigert for tilbakeholdt utbytte utgjør den rene kjernekapitaldekningen 18,1 % ved utgangen av 4. kvartal 2019, noe som er betydelig over myndighetenes krav.

I forkant av resultatet for 1. kvartal 2020, som legges frem 7. mai, vil SpareBank 1 SR-Bank ASA varsle om enkelte regnskapsmessige forhold.  

Konsernets netto nedskrivinger på utlån og finansielle forpliktelser forventes å bli om lag MNOK 560 for første kvartal 2020. Høyere nedskrivinger er et resultat av endrede markedsforhold for offshore relaterte virksomheter der det også har vært behov for en større nedskriving for ett enkelt engasjement. På bakgrunn av Covid-19 situasjonen og usikkerheten knyttet til økonomisk utvikling, har det også vært behov for å øke IFRS 9 avsetningene.  

Netto inntekter fra finansielle investeringer forventes å bli om lag MNOK - 30. Inkludert i dette er resultateffekten av overføringen av personrisikoproduktene fra SpareBank 1 Forsikring AS til Fremtind Forsikring AS på om lag MNOK 340. Dette er tidligere varslet.

Oppsummert vil effektene endre på forventet egenkapitalavkastning etter skatt for kvartalet, som antas å ende i intervallet fra 3 % til 4 %.

Resultat, oppdaterte mål og anslag samt ytterligere detaljer vil bli offentliggjort i forbindelse med avleggelse av resultat for første kvartal 7. mai klokken 07:30.

 

Stavanger 22. april 2020

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77334

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5

Abonner