SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Vedtak om MREL krav er offentliggjort

Finanstilsynet har konkludert med at den foretrukne krisehåndteringsstrategien for SpareBank 1 SR-Bank ASA er at banken videreføres i en eventuell krisesituasjon. Vedtaket er fattet med hjemmel i finansforetaksloven § 20-9, jf. § 20-25.

SpareBank 1 SR-Bank konsernet skal ha ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) som til sammen utgjør 32,9 prosent av et justert beregningsgrunnlag per 31. desember 2018. Dette tilsvarer minimum 33 714 millioner kroner.

Konvertibel gjeld som skal medregnes for å oppfylle minstekravet, skal være etterstilt gjeld, utstedt fra morselskapet til eksterne investorer.

Kravet gjelder fra 31. mars 2020. Kravet om lavere prioritet (etterstilt gjeld) skal være oppfylt innen 31. desember 2022 og kan fases inn ved at SpareBank 1 SR-Bank fram til denne datoen kan medregne gjeld som er utstedt før 1. januar 2020 forutsatt at denne tilfredsstiller generelle krav til konvertibel gjeld.

SpareBank 1 SR-Bank må innen 31. mars 2020 oversende Finanstilsynet en plan for innfasing av kravet om etterstillelse av MREL kvalifiserende gjeld. Planen skal inkludere en rimelig opptrapping for å tilfredsstille kravet innen 31. desember 2022.
 

Stavanger 23. desember 2019


Kontaktpersoner:

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner