Sparebank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring godkjent av Finanstilsynet. Oppdaterte beregninger.

Den planlagte fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS er nå godkjent av Finanstilsynet. Fusjonen vil tre i kraft med virkning fra 1. januar 2019. Det fusjonerte selskapet blir hetende Fremtind Forsikring AS.

Som ledd i transaksjonen er planen å fisjonere de individuelle personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS (livselskapet) og DNB Livsforsikring AS, samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS, til det fusjonerte selskapet. Denne delen av transaksjonen planlegges gjennomført i løpet av første kvartal 2019.

Det vises til børsmelding av 24.09.18 der det ble orientert om regnskapsmessige og kapitaldekningsmessige konsekvenser for SpareBank 1 SR-Bank i forbindelse med den avtalte forsikringstransaksjonen. Ettersom fisjonen av personrisikoproduktene først planlegges gjennomført senere enn fusjonen innebærer det endringer i de tallene som ble kommunisert i nevnte børsmelding.

I transaksjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen AS og 20 prosent for DNB ASA. Dette bytteforholdet baserer seg på fremforhandlet markedsverdi av de to skadeforsikringsselskapene, inklusive verdien av personrisikoproduktene i den planlagte fisjonen. DNB ASA skal deretter kjøpe seg opp til en eierandel på 35 prosent i selskapet. DNB har i tillegg sikret seg en opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent eierandel.

I transaksjonen ble det nye skadeselskapet verdsatt til 19,75 mrd. kroner, inklusive verdien av personrisikoprodukter. Fremtind, uten personrisikoproduktene, er verdsatt til 13,5 mrd. kroner, som også er den verdien som opprinnelig ble lagt til grunn i transaksjonen.

Basert på tall per 31.12.17 og proforma konsernregnskap, vil fusjonen og DNBs oppkjøp fra 20 % til 35 % eierandel, samlet sett medføre en økt egenkapital for SpareBank 1 Gruppen på konsernnivå på ca. 4,7 mrd kroner. Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er ca 2,5 mrd. kroner. SpareBank 1 SR-Bank sin andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjør ca. 488 mill. kroner og vil regnskapsføres over resultatregnskapet eller direkte mot egenkapitalen. Dette gir imidlertid tilnærmet uendret ren kjernekapitaldekning i konsernet. Sistnevnte skyldes at den økte bokførte verdien av eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS øker fradraget i ren kjernekapital og øker risikovektet beregningsgrunnlag. Samlet sett vil dette tilnærmet nøytralisere effekten av økte bokførte verdier.

SpareBank 1 Gruppen AS (morselskapet) vil, før man hensyntar effekten av eventuell overføring av personrisikoproduktene, få en skattefri gevinst på ca. 1,71 mrd kroner som følge av nedsalget til DNB ASA. SpareBank 1 Gruppen AS sitt utbyttegrunnlag øker tilsvarende denne gevinsten. SpareBank 1 SR-Bank sin andel av et eventuelt utbytte på 1,71 mrd kroner (19,5 prosent), utgjør 334 mill. kroner. Utbyttet vil redusere verdien av konsernets bokførte verdi av investeringen i SpareBank 1 Gruppen, og dermed også redusere både fradraget i ren kjernekapital og størrelsen på risikovektet beregningsgrunnlag (ref. foregående avsnitt). Konsernets kapitaldekning vil således øke. Basert på konsernets regnskapstall per 30.9.2018 vil dette medføre en økt ren kjernekapitaldekning på anslagsvis 0,3 prosentpoeng. Et eventuelt utbytte fra SpareBank 1 Gruppen vil være betinget av kapitalsituasjonen og beslutninger i selskapets styrende organer og kan ikke gjennomføres før tidligst i andre kvartal 2019.

Stavanger 21. desember 2018

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør investor relations, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner