SpareBank 1 SR-Bank ASA Korr: Et godt resultat og fortsatt stabil vekst

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 2.048 millioner kroner hittil i år, mot 1.673 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av økte inntekter fra ordinær drift, samt et godt bidrag fra finansielle investeringer.

Egenkapitalavkastning etter skatt ble 15 % sammenlignet med 13,2 % for samme periode i fjor. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 577 millioner kroner (661 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,2 % (15,6 %).

Netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt utgjorde i 3. kvartal 2.127 millioner kroner, som er økning på 138 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2013. Økningen skyldes delvis økt volum og styrket margin.

- Jeg er fornøyd med at vi klarer å følge den fastlagte planen for kapitaloppbygging. Ren kjernekapitaldekning er nå på 11,3 %. Soliditeten er bedre enn den har vært det siste tiåret, noe som gjør oss godt rustet for å håndtere ytterligere vekst. Nivået på misligholdte engasjement samt samlede tap, holder seg fortsatt på et lavt nivå. Dette tyder på at tilstanden i landsdelen er god og solid. sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Hittil i år pr 30. september

 • Resultat før skatt: 2.048 mill kroner (1.673 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.647 mill kroner (1.293 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 15,0 % (13,2 %)
 • Resultat pr aksje: 6,45 kroner (5,06 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.749 mill kroner (1.545 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.327 mill kroner (1.335 mill kroner)
 • Netto      inntekter fra finansielle investeringer: 662 mill kroner (360 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.526 mill kroner (1.485 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 164 mill kroner (82 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,5 % (5,5 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 14,9 % (2,2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,3 % (10,5 %)
 • Kjernekapitaldekning: 13,1 % (12,2 %)

(Pr 30. september 2013 i parentes)

- Noe økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen kan bidra til en mer avdempet låneetterspørsel fremover. Fortsatt lave renter og lønnsvekst vil kunne virke i motsatt retning. Mislighold og nedskrivninger av utlån forventes derfor å forbli relativt lave også de neste kvartalene, sier Arne Austreid.

Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt god og Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS har omsatt 175 flere boenheter så langt i 2014, sammenlignet med samme periode i 2013. Samtidig er resultatet forbedret med over 23 % til 46,6 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette sammen med en sterkere kundevekst på 4700 nye personkunder i år, viser at konsernet både tar nye markedsandeler og befinner seg i et marked med god aktivitet.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 30. oktober 2014

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633.