SpareBank 1 SR-Bank ASA Korr: Et godt resultat og fortsatt stabil vekst

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 2.048 millioner kroner hittil i år, mot 1.673 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av økte inntekter fra ordinær drift, samt et godt bidrag fra finansielle investeringer.

Egenkapitalavkastning etter skatt ble 15 % sammenlignet med 13,2 % for samme periode i fjor. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 577 millioner kroner (661 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,2 % (15,6 %).

Netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt utgjorde i 3. kvartal 2.127 millioner kroner, som er økning på 138 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2013. Økningen skyldes delvis økt volum og styrket margin.

- Jeg er fornøyd med at vi klarer å følge den fastlagte planen for kapitaloppbygging. Ren kjernekapitaldekning er nå på 11,3 %. Soliditeten er bedre enn den har vært det siste tiåret, noe som gjør oss godt rustet for å håndtere ytterligere vekst. Nivået på misligholdte engasjement samt samlede tap, holder seg fortsatt på et lavt nivå. Dette tyder på at tilstanden i landsdelen er god og solid. sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Hittil i år pr 30. september

 • Resultat før skatt: 2.048 mill kroner (1.673 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.647 mill kroner (1.293 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 15,0 % (13,2 %)
 • Resultat pr aksje: 6,45 kroner (5,06 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.749 mill kroner (1.545 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.327 mill kroner (1.335 mill kroner)
 • Netto      inntekter fra finansielle investeringer: 662 mill kroner (360 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.526 mill kroner (1.485 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 164 mill kroner (82 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,5 % (5,5 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 14,9 % (2,2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,3 % (10,5 %)
 • Kjernekapitaldekning: 13,1 % (12,2 %)

(Pr 30. september 2013 i parentes)

- Noe økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen kan bidra til en mer avdempet låneetterspørsel fremover. Fortsatt lave renter og lønnsvekst vil kunne virke i motsatt retning. Mislighold og nedskrivninger av utlån forventes derfor å forbli relativt lave også de neste kvartalene, sier Arne Austreid.

Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt god og Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS har omsatt 175 flere boenheter så langt i 2014, sammenlignet med samme periode i 2013. Samtidig er resultatet forbedret med over 23 % til 46,6 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette sammen med en sterkere kundevekst på 4700 nye personkunder i år, viser at konsernet både tar nye markedsandeler og befinner seg i et marked med god aktivitet.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 30. oktober 2014

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.