SpareBank 1 SR-Bank har fått tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for bedriftsmarkedet

Finanstilsynet meddelte SpareBank 1 SR-Bank 24.02.2015 at de har gitt banken tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for beregning av regulatorisk kapitalkrav for kredittrisiko for bedriftsmarkedet.

Med denne tillatelsen vil SpareBank 1 SR-Bank kunne bruke interne modeller for å beregne nødvendig krav til kapitalbinding. Dette vil medføre at det regulatoriske kapitalkravet blir mer tilpasset den faktiske kredittrisiko banken har i sin samlede utlånsportefølje. Nettoeffekten vil utgjøre om lag 0,7 prosentpoeng i økt ren kjernekapitaldekning basert på bankens balanse per 31.12.2014. Økningen tar også hensyn til effekten av økte boliglånsvekter gjeldende fra første kvartal 2015.

En tillatelse til bruk av avansert IRB-metode bekrefter at både bankens interne prosesser og kompetanse for risikostyring er av god og høy kvalitet.

Eventuelle spørsmål rettes til;

 Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.Frode Bø, konserndirektør risikostyring og compliance, telefon 977 16480. Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Abonner