SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet


SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 103 mill. kroner i 1. kvartal. Konsernets ordinære drift viser god økning i andre inntekter der spesielt provisjonsinntektene framhever seg med en vekst på 28 %.

Konsernets resultat er 19 mill. kroner lavere enn i 2000 og er preget av utviklingen i blant annet verdipapirmarkedet og forverrede rammebetingelser knyttet til full sikringsfondsavgift. Bankens andel av underskuddet i SpareBank 1 Gruppen AS utgjør 14,5 mill. kroner, som vesentlig skyldes svak utvikling i verdipapirmarkedet, samt merverdi- og goodwill avskrivninger i forbindelse med oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring. Konsernets utlånsvekst er i henhold til bankens mål avdempet og veksten hittil i år utgjør 2,3 % som gir en 12-måneders vekst på 17 %. Innskuddsveksten er meget god med en vekst hittil i år på 3,3 % og en 12-måneders vekst på 18 %.

Redusert rentemargin
Rentemarginen utgjør 2,05 %, og er redusert fra gjennomsnittet for 2000 på 2,33 %. Reduksjonen i rentemarginen er i vesentlig grad forårsaket av regnskapstekniske forhold ved at avkastningen av bankens plasseringer i rentefond og nullkupongobligasjoner føres som kursgevinst. Videre er regnskapet i år belastet med full sikringsfondsavgift som slår ut i rentemarginen.

Markedsposisjonen styrket
Den gode veksten i utlån og innskudd over tid sammen med godt salg av fonds og forsikringsprodukter har klart styrket bankens markedsposisjon. Dette bekreftes også gjennom markedsundersøkelser der banken scorer meget bra når det gjelder kundetilfredshet. Banken etablerer i løpet av første halvår nye kontor i Klepp, Mandal og Sauda som vil bidra til å befeste markedsposisjonen. For ytterligere å styrke stillingen som plasseringsbanken, etablerer banken nå et eget forvaltningsselskap – SR-Forvaltning ASA.

Økte provisjonsinntekter
Netto provisjonsinntekter fra salg av betalingsformidlingstjenester viser en 12-måneders vekst på ca. 12 %, mens provisjonsinntektene fra fond og forsikring økte med 106 %. Integrasjonen av porteføljen fra Vår Forsikring og provisjonsinntektene fra salg av SparX Global (aksjeindeksobligasjon) bidrar til den høye veksten. De totale kursgevinstene på 27 mill. kroner fordeler seg på valuta (6 mill. kroner), sertifikater og obligasjoner (17 mill. kroner) og aksjer, grunnfondsbevis og fond (4 mill. kroner).

Fortsatt lave tap
Driftskostnadene for konsernet utgjorde i 1. kvartal 186 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,69% mot 1,67% i 1. kvartal 2000. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,2%. Misligholdsutviklingen er stabil og tapene lave.

Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

Hovedtall 1. kvartal 2001


31.03.01 (31.03.00)
Netto renteinntekter 227 (218)
Driftsinntekter 102 (83)
Driftsres. før tap 143 (146)
Driftsres. før skatt 103 (122)
Overskudd 72 (92)


Stavanger 26. april 2001
Styret for Sparebanken Rogaland

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, <br>telefon 51 50 9553/ 911 00 448 <br>eller <br>økonomidirektør Tor Dahle, <br>telefon 51 50 95 56/ 915 47 503.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker