SpareBank 1 SR-Bank tilslutter seg «Initiative for Responsible Ship Recycling (RSRS)

Resirkulering, skraping eller opphugging av skip er potensielt forbundet med store helse- og miljømessige risiki, spesielt når det praktiseres såkalt «beaching». Denne uønskede praksisen innebærer at gamle skip kjøres direkte opp på en strand. Deretter demonteres skipet under usikre arbeidsforhold og med potensielt alvorlig miljøskade ved at farlige kjemikalier og lignende slippes direkte ut i havet.

RSRS er et frivillig initiativ fra ledende banker som tar til orde for ansvarlig opphugging og resirkulering av skip, og tar sikte på å minimere uheldige konsekvenser av helse- og miljøfarlig avfall om bord. Prinsippene bak RSRS vil inngå som en del av vår dialog med rederier som ønsker å bli, eller som allerede er, kunder av oss. Samtidig vil prinsippene være en integrert del av våre låneavtaler og øvrige vilkår. Initiativet ble etablert av tre nederlandske banker. Senere har flere nordiske banker tilsluttet seg initiativet. SpareBank 1 SR-Bank er nå den niende banken som forplikter seg til disse prinsippene.

- Vi føler en sterk forpliktelse til å bidra til forsvarlig næringsvirksomhet og bærekraftig skipsfart. Da er det naturlig å slutte oss til dette prisverdige initiativet. Vårt håp er at flest mulig banker kommer etter, og at vi sammen kan bidra til økt bevissthet rundt ansvarlig resirkulering av skip slik at helse- og miljøskadelige metoder opphører, sier Stig Horsberg Eriksen, leder for Energi & Maritim i SpareBank 1 SR-Bank.

Resirkulering og skroting av skip innebærer den største sosiale- og miljømessige risikoen for denne delen av de maritime næringene. Miljørisikoen ved utslipp av farlig avfall direkte i havet er stor og arbeidsforholdene for de som utfører jobben er ofte dårlige. SpareBank 1 SR-Bank ønsker med dette å bidra til at «beaching» fremover ikke forekommer.

SpareBank 1 SR-Bank har satt et spesielt fokus på tre strategiske områder, som hver støtter opp om tre av FNs 17 bærekraftmål. Under «anstendig arbeid og økonomisk vekst» skal vi bidra til at vi som virksomhet fremmer viktigheten av anstendige arbeidsforhold, uavhengig av hvor i vår verdikjede dette treffer oss. 

Stavanger 26. juni 2019

Kontaktpersoner;
Stig Horsberg Eriksen, direktør energi & maritim, tlf + 47 913 95451
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon & bærekraft, tlf +47 480 31633

Abonner