SpareBank1 SR-Bank - Kvartalsrapport 3. kvartal 2004

 
  • Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år: 17,6% (14,6%). Siste kvartal: 17,9%
  • Konsernresultat før skatt: 547 mill kroner (413 mill kroner)
  • Rentemargin: 2,03% (2,15%)
  • Netto andre driftsinntekter: 505 mill kroner (451 mill kroner)
  • Driftskostnader: 715 mill kroner (674 mill kroner)
  • Netto tap: 81 mill kroner (195 mill kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 mnd: 9,5% (5,5%)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 17,4% (-0,8%)
  • Resultat pr grunnfondsbevis etter skatt: 25,60 kroner (19,80 kroner)
 (tall i parentes er pr. 3.kvartal 2003)
 
Resultat
SpareBank 1 SR-Bank konsernet oppnådde pr. 3. kvartal 2004 en egenkapitalavkastning etter skatt på 17,6%, mot 14,6% pr. 3. kvartal 2003. Konsernets resultat før skatt ble 547 mill kroner pr. 3. kvartal 2004, en forbedring på 134 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. Konsernet har i kvartalet hatt en stabil marginutvikling. Andelen andre inntekter øker og utgjør nå 33,9% av totale inntekter. Kostnadseffektiviteten er forbedret og tap og mislighold redusert.
 
Bankens meget gode resultat skyldes framgang i alle forretningsområder. God økning i andre inntekter samt lave tap, bidrar i vesentlig grad til resultatforbedringen. Redusert mislighold og bedrede konjunkturer gir indikasjoner om en god utvikling i næringslivet. Det gode resultatet er skapt i en organisasjon med høy produktivitet og høy trivsel, kombinert med meget lavt sykefravær, sier adm. direktør Terje Vareberg.
 
Renteinntekter/driftsinntekter
Netto renteinntekter var på 837 mill kroner pr. 3. kvartal 2004. Det er en økning på 11 mill kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør netto renteinntekter nå 2,03%.
 
Netto andre driftsinntekter var på 505 mill kroner pr. 3. kvartal 2004. Det er en økning på 54 mill kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Inntektene knyttet til eiendomsmegling har steget med 18 mill kroner (16%) i forhold til samme periode i fjor. Det er også god vekst i inntektene fra salg av spare- og plasseringsprodukter, og i forhold til samme periode i fjor har disse inntektene steget med 15 mill kroner (56%).
 
Driftskostnader
De samlede driftskostnadene var på 715 mill kroner pr. 3. kvartal 2004. Det er en økning på 41 mill kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Personalkostnadene økte med 52 mill kroner i forhold til samme periode i fjor, mens driftskostnadene for øvrig sank med 11 mill kroner. Økningen i personalkostnader henger blant annet sammen med at det er avsatt 15 mill kroner i omstillingskostnader i 1. kvartal.  I tillegg er kostnadene tilknyttet bankens pensjonsordninger økt med 14 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. Den positive utviklingen i kostnadene for øvrig skyldes i særlig grad reduserte IT-kostnader.
 
 
Utlån/innskudd
Siden årsskiftet har brutto utlån økt med 3.475 mill kroner, hvorav 2.853 mill kroner av økningen kommer fra privatmarkedet. De siste 12 måneder har brutto utlån vokst med 9,5%, fordelt med 12,7% i privatmarkedet og 2,9% i bedriftsmarkedet.
 
Siden årsskiftet har innskuddsvolumet økt med 2.897 mill kroner, hvorav 2.139 mill kroner av økningen kommer fra bedriftsmarkedet - hovedsakelig i form av særvilkårsinnskudd. De siste 12 måneder har innskuddsvolumet økt med 17,4%, fordelt med 6,1% i privatmarkedet og 33,7% i bedriftsmarkedet.
 
Tap
Netto tap endte på 81 mill kroner pr. 3. kvartal 2004. Det er en nedgang på 114 mill kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor.
 
SpareBank 1 Gruppen AS
Inntekter av eierinteresser knyttet til eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS har hittil i år gitt et positivt bidrag på 12 mill kroner. For tilsvarende periode i fjor var bidraget negativt med -1 mill kroner. Den positive utviklingen skyldes i første rekke resultatfremgang i henholdsvis ODIN Forvaltning AS og Bank 1 Oslo AS.
 
Bankens grunnfondsbevis
Ved utgangen av 3. kvartal 2004 var kursen på bankens grunnfondsbevis 330 kroner, mot 269 kroner ved årsskiftet (justert for fondsemisjon 26. mars 2004). Justert for utbetalt utbytte på 20 kroner, har kursen økt med 28,9% siden årsskiftet. Til sammen var det 7.901 grunnfondsbeviseiere i Sparebanken Rogaland ved utgangen av 3. kvartal 2004. Andelen eid av utlendinger utgjorde 15,2%, mens andelen tilknyttet Rogaland var 46,6%.
 
Datterselskap
Datterselskapene viser en fin utvikling. EiendomsMegler 1 Rogaland AS har god aktivitet både innen bolig- og næringsmarkedet, og hittil i år er det omsatt tilsammen 3.445 privateiendommer og 128 næringseiendommer. Det er henholdsvis 12,4% og 24,3% flere enn i samme periode i fjor.  Westbroker Finans AS har økende etterspørsel etter selskapets leasingprodukter, og et netto nysalg på 406 mill kr hittil i år reflekterer god aktivitet i næringslivet. SR-Forvaltning ASA forvalter nå en kapital på 2.756 mill kr for sine kunder, en økning på 35% siste 12 måneder.
 
Utsikter fremover
Det nylig offentliggjorte "Konjunkturbarometer for Rogaland" viser at utsiktene for næringslivet i regionen nå er lysere enn på lenge, med optimisme og investeringsvilje i de fleste næringer, noe som også avspeiles i økende vekst i bankens utlån til næringslivet.
 
Styret forventer et godt resultat for konsernet i 2004.
 
Presentasjonen av 2. kvartal 2004 kan lastes ned fra følgende link:
 
 
Mer detaljerte opplysninger om ulike områder ved banken og konsernets drift finnes i vedlagte kvartalsrapport m/tallmateriale.

Stavanger, 28. oktober 2004 <!-- hugin-supplied --><br> Styret for Sparebanken Rogaland <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner