SR-Bank med godt resultat av bankdriften


* Lansering av skadeforsikring og fordelskonsept
* Nordisk bankallianse øker mulighetene for bank og kunde
* EiendomsMegler1 blir landsdekkende
* Lokalt fondsmeglersamarbeid

SR-Bank konsernet fikk etter 3. kvartal et resultat før skatt på 295,5 mill. kroner, som er likt resultatet for samme periode i fjor. Resultat av ordinær bankdrift før tap, eksklusiv bokført tap på obligasjons- og aksjeporteføljen, viser en forbedring i forhold til 3. kvartal ifjor på 80 mill. kroner. Dette resultatet er en følge av god vekst til en stabil margin, 17% vekst i andre inntekter og moderate kostnadsøkninger og tap.

Den kraftige renteøkningen i siste kvartal har dempet etterspørselen etter lån. Årsveksten i utlån er som følge at dette redusert til 15,2%. Den positive utviklingen i kundeinnskudd fra privatmarkedet fortsetter og veksten hittil i år er på nærmere 12%. Innskudd fra bedrftsmarkedet øker også, men er noe redusert som følge av store investeringer. Til tross for den kraftige økningen i markedsrenten, ble rentemarginen forbedret i 3. kvartal til 2,77%, sammenlignet med 2. kvartal på 2,60%. Dette skyldes gunstig innlån i pengemarkedet før renteoppgangen. Hittil i år har banken bokført tap på 25,6 mill. kroner på aksjeporteføljen og 12,4 mill. kroner på obligasjonsporteføljen. Misligholdet er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,6%.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde ved utløpet av september 392 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen er dette 1,83%, en forbedring i forhold til ifjor da driftskostnadene utgjorde 2,05%. Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 55%, mot 57% på samme tid i 1997.
Produktutvikling for alliansen skjer i stor grad i regi av SpareBank 1 Gruppen A/S. I tredje kvartal er det introdusert skadeforsikringsprodukter og fordelskonsept for privatmarkedet. Strukturell posisjonering skjer fortløpende både lokalt og nasjonalt.

På den nasjonale/internasjonale arena knytter det seg store forventninger til den Nordiske Sparebankalliansen, det bebudede nære samarbeidet mellom Föreningssparbanken og SpareBank 1-alliansen.

På det nasjonale plan har de eiendomsmeglerforetak som er eiet av SpareBank 1-banker, samlet seg om et felles nasjonalt navn, - Eiendomsmegler 1. Som nasjonal kjede vil Eiendomsmegler 1 bli blant de tre største aktører i Norge, og vil omsette ca. 6 500 boligenheter årlig.

Lokalt har tyngre private investorer og banker inngått intensjonsavtale om å forene krefter innen fondsområdet, idet SR-Fonds ASA og Garde AS ønsker å fusjonere. Det fusjonerte selskap vil framstå som en regional faglig tung aktør innen fonds-/investormarkedet.

Styret regner med en noe lavere vekst fremover, men forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

Stavanger, 29.oktober 1998

Styret for Sparebanken Rogaland

Ytterligere opplysninger kan fås av adm.direktør Arne Norheim, tlf.: 51509555, viseadm. direktør Gunnar Dolven, tlf.: 51509556 og finansdirektør Sveinung Hestnes, tlf.: 51509558. <br> <br>Full pressemelding inklusive tabell er tilgjengelig på vedlagt link. <br> <br>Full kvartalsrapport er tilgjengelig på http://www.huginonline.no/ROGG

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker