SRBNK; Et styrket kvartalsresultat, preget av økte inntekter og lavere nedskrivninger

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde et resultat før skatt på 705 millioner kroner for fjerde kvartal 2020 mot 626 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Resultatet for kvartalet preges av vekst, god lønnsomhet, effektiv drift og et lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med årets øvrige kvartaler. 

Egenkapitalavkastningen etter skatt for kvartalet ble 9,7 %, sammenlignet med 8,3 % for samme kvartal i fjor som også er en forbedring fra forrige kvartal hvor egenkapitalavkastningen etter skatt var 8,2 %.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 270 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 139 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 369 millioner kroner i forrige kvartal. Samlede nedskrivninger for året endte på 2.030 millioner kroner.

- Lave boliglånsrenter og tilskuddsordninger for bedrifter, som er rammet av fall i omsetning, har demmet opp for en økonomisk nedtur som kunne ha blitt større. Både i kvartalet og for året samlet sett, har utlånsveksten til privatmarkedet vært god, mens den er tilnærmet uforandret for utlån til bedriftsmarkedet, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Driftskostnadene for konsernet i fjerde kvartal 2020 ble 629 millioner kroner, ned fra 678 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftskostnadene for året ble 2.386 millioner kroner, noe som er en forbedring på 92 millioner kroner sammenlignet med 2019. Deler av denne reduksjonen kan tilskrives effekter av Covid-19 tiltak, som på flere områder har ført til lavere aktivitet. I tillegg er effektiviteten økt som følge av at ny teknologi, og at flere manuelle prosesser har blitt robotisert.

- Vi har lagt bak oss et krevende år på en meget god måte. Det har også flertallet av våre kunder klart. Samspillet mellom våre rådgivere og våre kunder, har aldri tidligere hatt større betydning for å komme frem til gode løsninger for begge parter. Vi står godt rustet til å kunne bidra til et nært og godt samarbeid med våre kunder for fortsatt å kunne håndtere konsekvensene av pandemien. Flere av våre kunder forventer høyere aktivitet i året som ligger foran oss, noe som signaliserer en gryende optimisme, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

For året 2020 samlet sett ble resultat før skatt 1.821 millioner kroner og 1.590 millioner kroner etter skatt. Egenkapitalavkastningen etter skatt for 2020 ble 6,4 %.

4. kvartal 2020

 • Resultat før skatt: 705 mill kroner (626 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 608 mill kroner (485 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,7 prosent (8,3 prosent)
 • Resultat pr aksje: 2,38 kroner (1,90 kroner)
 • Netto renteinntekter: 994 mill kroner (1.062 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 370 mill kroner (359 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 240 mill kroner (22 mill kroner)
 • Driftskostnader: 629 mill kroner (678 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 270 mill kroner (139 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,7 prosent (4,9 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 14,6 prosent (4,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 18,3 prosent fratrukket vedtatt utbytte for 2019 (17,0 prosent)
  (4. kvartal 2019 i parentes)  

Ved utgangen av fjerde kvartal 2020 ble ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent mot 17,0 prosent på samme tid i fjor. Oppgitt kapitaldekning er beregnet med utgangspunkt i at det betales ut utbytte for regnskapsåret 2019, tilsvarende kroner 5,50. Dette er i henhold til den fullmakt styret fikk av generalforsamlingen i april 2020. Styret har benyttet fullmakten og vedtatt et utbytte på kroner 5,50 pr aksje for regnskapsåret 2019. I tillegg vil styret be generalforsamlingen om en fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2020, på inntil kroner 3,10 dersom myndighetens regelverk tillater det.

Konsernets mål for ren kjernekapitaldekning er 16,7 prosent, noe som er betydelig over myndighetenes krav på 15,2 prosent.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

 

Stavanger, 11. februar 2021

Kontaktpersoner:
Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef, telefon 950 60 034
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31 633

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12