Valgmøte for grunnfondsbeviseiere i SpareBank 1 SR-Bank

Det inviteres herved til valgmøte for grunnfondsbeviseiere
 
onsdag, 18. februar 2009 kl. 18.00
i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.
 
 
For grunnfondsbeviseierne skal det i år velges 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 
 
Grunnfondsbeviseiere som ønsker å delta i valget må melde fra om dette ved å
returnere vedlagte skjema. Skjemaet må være banken i hende innen mandag, 16. februar 2009 
kl. 15.00.
 
 
Hvert grunnfondsbevis gir én stemme. 
 
Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.
 
Det vil bli gitt en orientering om
 •          konsernets resultat i 2008
 •          generell orientering om konsernet
 •  
  Vedlagt følger valgkomiteens innstilling og skjema for påmelding og fullmakt.
   
  Det blir enkel servering før møtestart. Innregistrering fra kl. 17.30.
   
  Med hilsen
  SpareBank 1 SR-Bank
   
  Svein Kjetil Søyland (sign.)
  Representantskapets leder