Spesialenhetens årsrapport for 2008

Høy terskel for å straffe politiet

I 2008 avgjorde Spesialenheten 1 367 anmeldelser. Seks prosent av anmeldelsene ledet til reaksjon i form av tiltale, siktelse eller forelegg. Spesialenheten for politisaker er en uavhengig etterforskings- og påtalemyndighet for saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan ha begått straffbare handlinger i tjenesten.

Spesialenheten presenterer i dag sin årsrapport for 2008. Flere av artiklene i årsrapporten handler om rammene for politiets maktutøvelse. Politiet er gjennom lovgivningen gitt vide fullmakter. Samtidig følger det av lovgivning og rettspraksis at det skal være en relativt høy terskel for å kunne konkludere med straffansvar.

Spesialenheten tok i januar 2006 ut tiltale mot fire tjenestemenn for skadeverk, legemsfornærmelse og for én av de fires vedkommende også legemsbeskadigelse. Spesialenheten mente maktbruken under en pågripelse var unødvendig og straffbar. Saken ble ført i alle tre rettsinstanser, før Høyesterett i mai 2008 – etter å ha behandlet saken for andre gang – forkastet Spesialenhetens anke. Saken er beskrevet i årsrapporten for 2008.

- Hva som blir oppfattet som straffbart vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen. Det er viktig at media og offentligheten også har et kritisk lys på denne delen av strafferettspleien, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten.


Saker til administrativ vurdering

Betydningen av Spesialenhetens arbeid kan ikke alene vurderes i forhold til andelen saker som fører til straffereaksjon. Spesialenheten begrunner alle sine avgjørelser skriftlig og vil, selv i saker hvor det ikke reageres med straff, kunne peke på uheldig praksis og behov for rutinegjennomgang i politiet eller påtalemyndigheten. En oversikt over saker hvor Spesialenheten i 2008 ba politimester eller sjef for særorgan gjennomgå en hendelse administrativt finnes på Spesialenhetens hjemmeside.


Brudd på taushetsplikt

Spesialenheten har fra 2005 – 2008 mottatt til sammen 248 anmeldelser som gjelder brudd på taushetsplikt i politiet og påtalemyndigheten. Det er reagert med forelegg eller tiltale for i alt 42 overtredelser.

Motivene for å bryte taushetsplikten kan være mange. Typiske situasjoner er:

- Ansatte i politiet bryter sin taushetsplikt for å forebygge lovbrudd, for eksempel ved å gi informasjon til foreldre om en ungdoms omgangskrets.

- Taushetsplikt brytes ved å gi informasjon til media.

- Taushetsbelagt informasjon gis til personer tilknyttet kriminelle miljøer.

- Det er viktig å ta disse sakene på alvor. Det undergraver offentlighetens tillit til politiet, hvis man ikke lenger kan stole på at informasjon gitt politiet, eller som er fremkommet under etterforskingen, blir behandlet konfidensielt. Dette er viktig både av hensyn til den enkeltes personvern, men også viktig for å sikre at konfidensiell informasjon ikke blir misbrukt i vinnings hensikt eller for å skade andre, sier Presthus.


Raskere saksbehandling

Spesialenheten har til tross for et stigende antall anmeldelser halvert saksbehandlingstiden fra 2006 til 2008. Økt bemanning og bedre organisering forklarer forbedringen. Spesialenheten har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 153 dager for saker som er avgjort i 2008. Omregnet i måneder er dette samsvarende med det fastsatte målet for 2008 på
5 måneder. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2007 var 202 dager (6,6 måneder) og i 2006 var den 296 dager (9,7 måneder).


Spesialenhetens årsrapport for 2008

Spesialenheten har for 2008 utarbeidet årsrapport i en annen form enn tidligere. Rapporten er forsøkt gjort mer leservennlig enn tidligere års rapporter og inneholder i tillegg til statistiske opplysninger artikler om aktuelle temaer. Rapporten distribueres vedlagt denne pressemelding og er lagt ut på Spesialenhetens hjemmeside: www.spesialenheten.no.

Spesialenheten presenteres i årsrapporten med ny logo. Egen logo er blant annet ment å understreke at Spesialenheten er et selvstendig organ som er uavhengig av politiet og den ordinære påtalemyndighet.

En oversikt over sakene som i 2008 har ført til straffereaksjon finnes på Spesialenhetens hjemmeside.

Tags:

Dokumenter og linker