1. halvår 2010: God drift - kvartalsresultat preget av uro i finansmarkedene

 

 

·         Konsernresultat på 239 millioner i 1. halvår og minus 39 millioner i kvartalet
·         Uro i finansmarkedene gir lave finansinntekter i Liv og Pensjon
·         Driftsforbedringsprogrammer foran plan gir positive resultatbidrag
·         Økt salg av fondsforsikring i SPP; nysalget øker med 61 prosent
·         God soliditet; solvensmargin i livvirksomheten på 163 prosent

 

 

Halvårsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

 

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23184501 (fra Norge eller utlandet).

 

Hele pressemeldingen:

 

 

1. halvår 2010: God drift - kvartalsresultat preget av uro i finansmarkedene

 

·         Konsernresultat på 239 millioner i 1. halvår og minus 39 millioner i kvartalet
·         Uro i finansmarkedene gir lave finansinntekter i Liv og Pensjon
·         Driftsforbedringsprogrammer foran plan gir positive resultatbidrag
·         Økt salg av fondsforsikring i SPP; nysalget øker med 61 prosent
·         God soliditet; solvensmargin i livvirksomheten på 163 prosent

 

-       I et kvartal preget av fall i aksjemarkedene, er avkastningen til kundene konkurransedyktig og utviklingen i forretningsområdene positiv. Driftsforbedringer i konsernet styrker kvaliteten i den underliggende inntjeningen og gir gode resultateffekter. Arbeidet videreføres med full styrke, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

 

3,1 mrd til pensjonskundene
Liv og Pensjon Norge har i 1. halvår tilført forsikringskundene 3,1 milliarder kroner, hvorav 336 millioner kroner i overskudd utover garantert avkastning. Avkastningen i kundeporteføljene er konkurransedyktig, men negativt påvirket av markedsutviklingen. Dette medfører at eiers resultat i kvartalet er belastet med oppreservering for langt liv for årets seks første måneder.

 

Den nye produktgenerasjonen med produkter uten rentegaranti, innskuddspensjon og unit link, bidrar med økte positive resultater. I sum gir dette et positivt resultat for Liv og Pensjon Norge i kvartalet, til tross for urolige finansmarkeder i perioden.

 

Det er bokført en positiv netto flytting til Liv og pensjon Norge på 305 millioner kroner i 2. kvartal og 1,9 milliarder kroner hittil i år.  Samlet nytegnet premie (APE) ble 1,2 milliarder kroner, hvorav 332 millioner kroner i 2. kvartal.

 

Sterk premievekst i SPP
I SPP har salget av fondsforsikring økt med 61 prosent i kvartalet sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Forvaltningskapitalen er økt med 1,5 milliarder kroner i kvartalet og 6,1 milliarder kroner i halvåret. Resultatet i SPP er preget av negativ avkastning i aksjemarkedene. Markedsutviklingen medfører avsetning til latent kapitalskudd som belastes resultatet til eier i kvartalet. Det er en positiv utvikling i administrasjonsresultatet som følge av gjennomførte effektiviseringstiltak, samt et godt risikoresultat i kvartalet.

 

Godt nysalg i kapitalforvaltning
Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond) ble på 6,5 milliarder kroner i kvartalet, hvorav 5,1 milliarder kroner i den norske virksomheten og 1,4 milliarder i den svenske virksomheten. Resultatet i Storebrand Kapitalforvaltning utvikler seg positivt sammenlignet med samme periode i fjor, og drives av økning i volumbaserte inntekter.

 

Bedret rentenetto i banken
I Storebrand Bank er det en positiv utvikling i forhold til samme periode året før grunnet bedrede netto renteinntekter, reduserte driftskostnader og lavere tap. Taps- og misligholdsnivået i bankvirksomheten viser god utvikling.

 

Fortsatt vekst i skade
Skadevirksomheten viser god resultatutvikling. Resultatet i kvartalet er styrket som følge av et godt risikoresultat og fortsatt god vekst i virksomheten. Det er en combined ratio på 98 prosent i kvartalet. Salget av forsikringspoliser i skadevirksomheten er fremdeles økende, og veksten fortsetter i 2. kvartal. Ved utgangen av perioden hadde selskapet i overkant av 47 500 kunder.

 

Driftsforbedringer
Konsernet har etablert et driftsforbedringsprogram tilknyttet inntekts- og kostnadssiden med tett oppfølging av tiltak og aktiviteter. Målsatt driftsforbedring som følge av programmet er 550 millioner kroner for 2010.
Utviklingen i 1. halvår 2010 har vært positiv og resultatet fra driftsforbedringsprogrammet er foran plan. I perioden er det oppnådd driftsforbedringer på om lag 270 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode året før. Forbedringen følger av kostnadsreduserende tiltak, vekst i kundemidler og tiltak på inntektssiden.

 

Kapitalforhold
Storebrand-konsernet har en solid finansiell posisjon ved utgangen av kvartalet. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Liv og Pensjon Norge og Liv og Pensjon Sverige) var 163 prosent.
Bankens kjernekapitaldekning var 10,4 prosent ved utgangen av kvartalet.
.

 

Lysaker, 15. juli 2010

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Vedlegg: Styrets Halvårsrapport 2010

 

 

 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, skade- og helseforsikring.  

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12