1. kvartal 2010: God investeringsavkastning - styrkede kundebuffere

  

· Konsernresultat på 278 millioner kroner

· God avkastning på kundenes midler

· Effektiviseringsprogrammer gir forventet effekt

· Solid finansiell posisjon og styrkede kundebuffere

· Synergier SPP realisert før plan

 

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

 

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 16:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23184501 (fra Norge eller utlandet).
 
Hele pressemeldingen:

 

1. kvartal 2010: God investeringsavkastning - styrkede kundebuffere

 

· Konsernresultat på 278 millioner kroner

· God avkastning på kundenes midler

· Effektiviseringsprogrammer gir forventet effekt

· Solid finansiell posisjon og styrkede kundebuffere

· Synergier SPP realisert før plan

 

 

- God avkastning til våre kunder, økt bufferkapital og vekst i nysalget preger første kvartal. Forbedringsarbeidet i konsernet videreføres med full kraft, og vil gi gradvis økt effekt gjennom året, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

 

Tilfredsstillende verdiskapning

Resultatet i kvartalet er preget av god avkastning på kundenes midler innenfor Liv og Pensjon. Kundenes bufferkapital er i kvartalet styrket og utgjør henholdsvis 5,9 og 9,5 milliarder kroner i den norske og den svenske livvirksomheten.

 

Bokført avkastning er i kvartalet over gjennomsnittlig rentegaranti i alle kundeporteføljer med avkastningsgaranti i den norske livvirksomheten, og det er i tillegg bygget kursreguleringsfond på 1,3 milliarder kroner i perioden.

 

Avkastningen til de anbefalte investeringsvalgene for innskuddspensjon i den norske livvirksomheten ble i kvartalet henholdsvis 2,1 prosent for forsiktig profil, 3,4 prosent for balansert profil og 4,3 prosent for offensiv profil. For alle profiler er avkastningen høyere enn benchmark.

 

Resultatet i SPP er positivt preget av gjennomførte effektiviseringstiltak, samt et godt risikoresultat i kvartalet. Det er god investeringsavkastning i kundeporteføljene, noe som medfører overskuddsdeling mellom kunder og eier. Finansresultatet er i perioden svekket av utviklingen i rentemarket med tilhørende verdiøkning på forsikringsforpliktelsene.

 

Ved overtakelsen av SPP ble det kommunisert årlige synergier på til sammen 470 millioner kroner knyttet til inntekter, kostnader, avkastning og skatt. Samtlige synergier er oppnådd over målsettingen, ni måneder før tiden.

 

Resultatet i Storebrand Kapitalforvaltning utvikler seg positivt sammenlignet med samme periode i fjor, og drives av økning i midler til forvaltning fra interne og eksterne kunder, samt god utvikling i finansmarkedene.

 

I Storebrand Bank er det en positiv utvikling i marginen for bankens hovedprodukter, men økt andel langsiktig finansiering og høye likviditetskostnader svekker netto renteinntekter. Taps- og misligholdsutviklingen i bankvirksomheten er tilfredsstillende, med betydelig lavere tapsnivå i forhold til 2009.

 

Skadevirksomhetens resultat er negativt påvirket av bransjens høye erstatningskostnader knyttet til den ekstraordinære kuldeperioden i vinter.

 

God kundevekst

Det er bokført en netto flytting til Storebrand Livsforsikring på 1,6 milliarder kroner i 1. kvartal mot 1,1 milliarder kroner for samme periode i fjor.

Samlet nytegnet premie (APE) i norsk livvirksomhet ble i kvartalet 826 millioner kroner, en dobling fra nivået i samme periode i fjor.

 

I SPP økte nysalg målt i APE med 3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Nysalg innenfor fondsforsikring øker med 7 prosent. Økningen i nysalg skjer samtidig som antall selgere er redusert som følge av effektivisering og omorganisering i virksomheten.

 

SPPs styrke innenfor fondsforsikring blir bekreftet gjennom utnevnelsen som beste fondsforsikringsselskap i Söderberg & Partners årlige ranking. Det er andre året på rad SPP topper listen.

 

Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond) var negativ i 1. kvartal. Utviklingen skyldes avgang av enkelte store rentemandater i institusjonsmarkedet. Det forventes en positiv salgsutvikling resten av året.

 

Solid finansiell posisjon

Storebrand har ved utgangen av 1. kvartal en solid finansiell posisjon. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var ved utgangen av kvartalet 167 prosent.

 

I løpet av 1. kvartal har Storebrand ASA tatt opp nye obligasjonslån på til sammen 600 millioner kroner med løpetid på 3 år. Selskapet har også nedbetalt sin trekkfasilitet med 110 millioner

euro slik at denne nå er utrukket. Samtidig har selskapet inngått avtale om ny trekkfasilitet på 210 millioner euro som erstatning for eksisterende avtale. Samlet gir tilpasningene selskapet økt finansiell fleksibilitet.

 

Klar for pensjonsreformen

Banklovkommisjonen legger 5. mai frem forslag til endringer i lovene for tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Endringer legger til rette for fleksibelt uttak av pensjon fra tjenestepensjonsordningene fra 62 år samtidig som det gis opptjening ved videre arbeid.

Endringene, som trer i kraft fra 1. januar 2011, gjelder dermed i første rekke de ansatte og deres valgmuligheter.

 

Storebrand er forberedt på økt pågang og behov for rådgivning fra både bedriftene og de ansatte, og har blant annet utviklet nye nettbaserte rådgivningsverktøy. Det gjennomføres også omfattende informasjonstiltak mot bedrifter og ansatte med tjenestepensjonsordning i Storebrand.

 

 

Lysaker, 5. mai 2010

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Vedlegg: Styrets 1. kvartalsrapport 2010

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12