3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

· Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende periode i fjor
· Økt resultat til livkundene etter høy bokført avkastning i Storebrand Livsforsikring
· Markert resultatvekst i Storebrand Bank og i kapitalforvaltningsvirksomheten
· Posisjonen som markedsleder innenfor nysalg av Unit Linked-produkter opprettholdes
· Økte tapsavsetninger i Finansbanken


-Resultatet etter årets ni første måneder bekrefter Storebrand-gruppens solide posisjon innen det utvidete sparemarkedet. Resultatet til livkundene er sterkt. Samtidig er det gledelig å konstatere at virksomheten innen områder som Storebrand Bank og kapitalforvaltning bidrar stadig sterkere til gruppens samlede resultat, sier konstituert adm. direktør Idar Kreutzer i en kommentar.

Kreutzer legger til at uroen som har preget omtalen av Storebrand i 4. kvartal i forbindelse med Åge Korsvolds fratreden, ikke har resultert i noen "kundeflukt" ; bildet så langt er preget av stor stabilitet.

-Vi beklager sterkt den situasjon som oppsto, og er klar over at vår tillit ble satt på en prøve. Vi er takknemlige for at kundene våre har vist oss tillit ved å skille mellom måten vi opptrer på som selskap og den aktuelle saken, sier Kreutzer.


Høye finansinntekter

Storebrand hadde ved utgangen av 3. kvartal 2000 et konsernresultat på 933 mill. kroner, mot 594 mill. kroner etter samme periode i fjor. Driftsresultatet før fordeling til livkundene utgjorde 6.008 mill. kroner, mot 4.003 mill. kroner pr. 3. kvartal 1999. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høye realiserte finansinntekter i Storebrand Livsforsikring og markert resultatfremgang i bank- og kapitalforvaltningsvirksomheten.

Driftsresultatet i 3. kvartal ble 1.799 mill. kroner sammenlignet med 680 mill. kroner i samme periode i fjor. I tillegg til høye bokførte finansinntekter i Storebrand Livsforsikring også i 3. kvartal, preges kvartalsresultatet av en spesielt kraftig resultatvekst i Storebrand Bank og en solid økning i resultatet fra Storebrand Kapitalforvaltning.

Konsernets egenkapital ved periodeavslutningen var på 10.866 mill. kroner. Kapitaldekningen var på 12,5 prosent, hvilket er uendret fra halvårsavslutningen. Lovens minstekrav er på 8 prosent. Soliditeten i konsernet er meget god. Overskudd pr. aksje ble kr. 2,30 mot kr. 2,03 etter samme periode i fjor.


Mer til livkundene

Driftsresultat til fordeling mellom forsikringskunder og eier ble 5.974 mill. kroner, mot 3.982 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes høy bokført avkastning. I 3. kvartal ble driftsresultatet 1.786 mill. kroner, som er på samme nivå som i 2. kvartal.

Av driftsresultatet pr. 30.09.2000 er det beregnet 5.075 mill. kroner til kundene og 899 mill. kroner til eier, hvilket utgjør en økning på henholdsvis 1.666 og 325 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor.

Bokført forfalt premieinntekt er i 3. kvartal på samme nivå som i fjor, men viser hittil i år en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er engangspremiene som bidrar til veksten. Mottatt premiereserve ved tilflytting er redusert i forhold til i fjor, der spesielt 1. kvartal 1999 var preget av stor tilflytting innen offentlig sektor. Inkluderes tilflyttet premiereserve, er total premieinntekt på 6.425 mill. kroner. Dette er 14 prosent under fjorårsnivået.

Selskapet har realisert finansinntekter på 9.154 mill. kroner. De realiserte finansinntektene består av realiserte gevinster på 5.074 mill. kroner i tillegg til de løpende finansinntektene i form av renter, utbytte, etc. Dette gir en bokført kapitalavkastning på 8,8 prosent som annualisert blir 11,8 prosent. Verdijustert kapitalavkastning ble etter dette 4,7 prosent.

Erstatninger for egen regning er preget av økt overføring av premiereserver til andre selskaper og en økning i gjenkjøp av individuelle kapitalforsikringspoliser. Nivået på både gjenkjøp og overført premiereserve har imidlertid vært avtagende i siste kvartal. Økningen i overført premiereserve gjelder for en stor del overføring til Storebrand Fondsforsikring AS hvor kundene selv kan velge investeringsprofil. Erstatningsutbetalingene forøvrig har hatt en normal utvikling i forhold til forsikringsbestanden.

Unit Linked-selskapet Storebrand Fondsforsikring har hatt positiv salgsutvikling i 3. kvartal, men veksten har vært lavere enn den var i første halvår. Det er hittil inngått avtaler om salg av forsikringer med investeringsvalg for 1.461 mill. kroner. Bokført premieinntekt pr 30.09.2000 var på 1.332 mill. kroner, mot 604 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor og 1.262 mill. kroner for hele 1999. Driftsresultatet ble på 0,9 mill. kroner, mot 0,7 mill. kroner i samme periode i fjor.


Euroben etablert

Euroben er det irske nystartede livsforsikringsselskapet som eies 50 prosent hver av Storebrand og svenske SPP. Etter godkjennelse fra irske og norske myndigheter har selskapet etablert hovedkontor i Dublin. Det gjenstår godkjennelse av etablering av norske og svenske filialer, noe som forventes å være klart rundt årsskiftet. Selskapet vil tilby tjenestepensjonsordninger til nordiske bedrifter med virksomhet i flere land.


Tredje største fondsforvalter

Storebrand Fondene AS har hittil i år stått for 17 prosent av netto nytegning i norskregistrerte verdipapirfond. Dette er omlag 5 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av juni. Siden årsskiftet har det vært en økning i verdipapirfond på 3,3 mrd. kroner, hvorav 2,5 mrd. kroner er nye midler. Total forvaltningskapital pr. 30.09.2000 utgjorde 13,3 mrd. kroner.
Markedsandelen til Storebrand Fondene AS var på 9 prosent ved utgangen av september (inkl. Delphi 10,1 prosent). Etter årets ni første måneder holder Storebrand Fondene AS plassen som den tredje største fondsforvalteren i Norge. Selskapets driftsresultat pr. 30.09.2000 ble 24 mill. kroner mot 10 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor.


Økt resultat i Storebrand Kapitalforvaltning

Storebrand Kapitalforvaltning har hittil i år en netto tilgang på midler fra eksterne kunder på 1,894 mrd. kroner. Samlet kapital til forvaltning fra eksterne kunder er 14,1 mrd. kroner (inkluderes If Skadeforsikrings midler, blir nivået på 28,1 mrd. kroner). Driftsresultatet i Storebrand Kapitalforvaltning ASA ble pr. 30.09.2000 på 33 mill. kroner, mot 12 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor.


Sterk resultatvekst i Storebrand Bank

Storebrand Bank Konsern hadde et resultat på 67 mill. kroner før skatt, sammenlignet med 8 mill. kroner for samme periode i fjor.
Storebrand Bank AS økte resultatet siste kvartal med 30 mill. kroner til totalt 17 mill. kroner pr. 30.09.2000, hvilket er 50 mill. kroner bedre enn etter samme periode i fjor. Det gode kvartalsresultatet skyldes høye netto renteinntekter som følge av godt salg av aksjeindeksobligasjoner og vekst i balansen. Forvaltningskapitalen for Storebrand Bank AS var pr. 30.09.2000 på 9,8 mrd. kroner, som utgjør en økning på 1,8 mrd. kroner siden årsskiftet.
Datterselskapet Storebrand Finans hadde et resultat før skatt på 51 mill. kroner pr. 30.09.2000, mot 41 mill. kroner for samme periode i fjor.


Økte tapsavsetninger i Finansbanken

Finansbanken Konsern hadde ved utgangen av 3. kvartal et resultat før tap på 231 mill. kroner, mot 173 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultat etter tap ble på 85 mill. kroner, mot 114 mill. kroner i fjor. Hensyntatt nedskrivning av goodwill i Storebrand, blir resultat etter tap på 64 mill. kroner. I 1999 var Finansbanken tatt med i konsernregnskapet til Storebrand fra 1. august.

Resultatet for 3. kvartal er preget av en sterk utlånsvekst, en fortsatt god rentenetto og større tapsavsetninger på tre eldre engasjementer innenfor shipping/offshore. Netto utlån var ved periodeavslutningen på 16,4 mrd. kroner, mens innskuddene utgjorde 8,1 mrd. kroner. Forvaltningskapitalen pr. 30.09.2000 var på 19,5 mrd. kroner.
Finansbanken ASA har i september tatt opp ansvarlig lån på 200 mill. kroner for å styrke den ansvarlige kapitalen.

Finansbanken ASA fikk i august konsesjon for å overta aksjene i Den Københavnske Bank, som har en forvaltningskapital på 1,1 mrd. kroner. Resultatet er konsolidert fra 01.07.2000, men har liten effekt i 3. kvartal.


Markert forbedring i If

Driftsresultatet i Storebrand Skadeforsikring ved utgangen av 3. kvartal utgjorde 96 mill. kroner, som er en reduksjon på 18 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I 3. kvartal utgjorde driftsresultatet 23 mill. kroner. Høye finansinntekter i Storebrand Skadeforsikring AS, et godt resultat i Oslo Reinsurance Company ASA, samt positiv utvikling i forsikringsresultatene og lave finansinntekter i If utgjør hovedelementene i resultatutviklingen.
Resultat før skatt er positivt påvirket av oppløsning av sikkerhetsavsetning mv. på 240 mill. kroner. I 1999 var det en styrking av sikkerhetsavsetningen mv. med samme beløp.

Resultatandelen fra If som er regnskapsført i Storebrand i henhold til egenkapitalmetoden, utgjorde minus 115 mill. kroner (inkludert avskrivning på goodwill på 7 mill. kroner) pr. 3. kvartal. Det er en markert forbedring i underliggende forsikringsresultat i If. Combined ratio til og med september forbedret seg fra 117 i fjor til 110 i år, eksklusive lanseringskostnader. Inklusive lanseringskostnader utgjorde combined ratio 111 etter 1. halvår i år. I 3. kvartal ble combined ratio 106. Utviklingen innen samtlige forretningsområder er positiv sammenlignet med samme periode i fjor. Forbedringen skyldes i hovedsak premieøkninger og færre store skader. Finansinntektene er lave og preges av lav risikoprofil i investeringsporteføljen, et svakt aksjemarked og økte obligasjonsrenter globalt.

Oslo Reinsurance konsern hadde et driftsresultat på 84 mill. kroner, hvorav 44 mill. kroner gjelder 3. kvartal.

Storebrand eier 50 prosent i Fair Forsikring som driver skadeforsikringsvirksomhet i privatmarkedet i Danmark. Det ble konsolidert fra og med 2. kvartal med et resultat på minus 16 mill. kroner.


Øvrig virksomhet

Resultatet av driften i Storebrand ASA ved utgangen av 3. kvartal utgjorde minus 232 mill. kroner sammenlignet med minus 156 mill. kroner for fjoråret. Resultatet i 3. kvartal er preget av gode finansinntekter og lavere driftskostnader enn i årets to første kvartaler. Resultatet i 3. kvartal ble minus 50 mill. kroner mens resultatet i 3. kvartal 1999 var på minus 66 mill. kroner. Driftskostnadene i selskapet er både i inneværende år og i fjor påvirket av konsulentkostnader knyttet til ulike prosjekter.


Vedlegg

· Nøkkeltall Konsern og Nøkkeltall Storebrand Livsforsikring
· Resultatregnskap Storebrand Konsern
· Balanse Storebrand Konsern

For fullstendig pressemelding med vedlegg, følg linken nedenfor:

<br>Oslo, 8. november 2000 <br> <br>Kontaktpersoner: <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 - 93480012 <br>Finansdirektør Christian Storm: 22311085 - 93403266 <br> <br>

Abonner

Dokumenter og linker