4. kvartal 2009: Godt resultat for kunder og eiere

 

 

  • Konsernresultat på 596 millioner kroner i kvartalet og 1 276 millioner kroner for året.
  • Solid finansiell posisjon - økt bufferkapital og styrket solvensmargin.
  • God kundevekst innenfor liv og pensjon.
  • Styret har prioritert finansiell fleksibilitet og foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2009.

 

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

 

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 0900. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 15:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen star
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
-------------------------------------------
 
Pressemelding:

4. kvartal 2009: Godt resultat for kunder og eiere

 

Konsernresultat på 596 millioner kroner i kvartalet og 1 276 millioner kroner for året.

Solid finansiell posisjon - økt bufferkapital og styrket solvensmargin.

God kundevekst innenfor liv og pensjon.

 

- I et år preget av sterke markedssvingninger leverer Storebrand et godt resultat for kunder og eiere. Konsernets posisjon innenfor liv og pensjon i Norge og Sverige er styrket. Arbeidet med å effektivisere driften av virksomheten videreføres med full kraft, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

 

Resultater drevet av god verdiskapning

Resultatet i kvartalet preges av god verdiskapning innenfor liv og pensjon og i kapitalforvaltningsvirksomheten. Avkastningen på kundenes midler er høyere enn den gjennomsnittlige garanterte renten for alle porteføljer. Det gir et godt finansresultat og har gjort det mulig å styrke kundenes bufferkapital med 1,3 milliarder kroner i den norske virksomheten. I SPP er kvartalsresultatet preget av god avkastning og overskuddsdeling til eier.

 

God verdiskapning gir høye avkastningsbaserte honorarer i kapitalforvaltningsvirksomheten. Inntektene innenfor kapitalforvatningsområdet har i 2009 økt som følge av overtagelsen av SPPs kundemidler, økte markedsverdier og godt nysalg.  

 

Resultatet i Storebrand Bank er i kvartalet preget av svake netto renteinntekter som følge av høye finansieringskostnader. Taps- og misligholdsutviklingen vurderes som tilfredsstillende, og det er en positiv utvikling i andre inntekter i banken.

 

Sterk kundevekst

Storebrand Livsforsikring har i 4. kvartal hatt en sterk tilflytting av kunder i markedet for tjenestepensjon. I kvartalet fikk Storebrand et meldt netto salg på 2,5 milliarder kroner for kollektiv pensjon. Salget vil i all hovedsak bli bokført i 1. kvartal 2010. I personmarkedet lyktes Storebrand godt med salg av Garantikonto, med et nettosalg på 0,9 milliarder kroner i 4. kvartal og omlag 1,6 milliarder kroner for hele 2009.

 

Nysalg målt i samlet nytegnet premie (APE) for SPP økte gjennom året med 6 prosent i et fallende totalmarked. Det er i hovedsak salget gjennom meglerkanaler som står for økningen i nysalg.

 

Netto nysalg i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond) var 1,8 milliarder kroner i 4. kvartal. Totalt for året hadde selskapet en positiv netto tegning på 3,4 milliarder kroner. Samlet netto tegning av verdipapirfond fra privatmarkedskanalene var på 679 millioner kroner i 2009.

 

Salget av forsikringspoliser i skadevirksomheten er fremdeles økende. I 4. kvartal steg bestandspremien med 10 prosent til 346 millioner kroner, og for året samlet er økningen på 54 prosent.

 

Solid finansiell posisjon

Storebrand har ved inngangen til 2010 en sterk finansiell posisjon. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var ved utgangen av kvartalet økt til 170 prosent, og kapitaldekningen var på 14,9 prosent.

 

Bankens kjernekapitaldekning var på 10,4 prosent ved utgangen av 4. kvartal og oppfyller dermed den interne målsettingen om 10 prosent kjernekapitaldekning. Som annonsert i oktober 2009 ble kapitalforhøyelse i Storebrand Bank fra Storebrand ASA på 200 millioner kroner gjennomført i 4. kvartal.

 

Styret har i 2009 lagt vekt på å bygge kundebuffere, styrke solvensmarginen og redusere netto gjeldsgrad. Det anbefales derfor ikke å utbetale utbytte for 2009.

 

 

 

 

Lysaker, 17. februar 2010

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Vedlegg: Styrets 4. kvartalsrapport 2009