4. kvartal 2010: God verdiskapning

  • Konsernresultat på 664 millioner i kvartalet og 1 608 millioner kroner for året
  • Resultateffekter fra driftsforbedringsprogram over målsatt nivå
  • Bufferkapital styrket med 2,9 milliarder i kvartalet og 5,5 milliarder for året
  • God finansiell posisjon; solvensmargin i livvirksomheten på 164 prosent
  • 1,1 kroner i utbytte per aksje

 

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

 

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 15:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23184501 (fra Norge eller utlandet).

 

Hele pressemeldingen:

 

4. kvartal 2010: God verdiskapning

 

  • Konsernresultat på 664 millioner i kvartalet og 1 608 millioner kroner for året
  • Resultateffekter fra driftsforbedringsprogram over målsatt nivå
  • Bufferkapital styrket med 2,9 milliarder i kvartalet og 5,5 milliarder for året
  • God finansiell posisjon; solvensmargin i livvirksomheten på 164 prosent
  • 1,1 kroner i utbytte per aksje

 

- Resultatet i kvartalet preges av god verdiskapning for kunder og eiere. Driftsforbedringsprogrammet i konsernet gir bedre effekter enn målsatt og øker kvaliteten på inntjeningen. Balansen er styrket gjennom omfattende bygging av bufferkapital, og det er et godt grunnlag for å gjenoppta utbetaling av utbytte, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

 

7,1 mrd til pensjonskundene
Liv og Pensjon Norge har tilført sine pensjonskunder 7,1 milliarder kroner for året, hvorav 1,5 milliarder utover rentegaranti. Arbeidet med driftsforbedringer fortsetter og gir et positivt administrasjonsresultat i kvartalet og for året. Norske pensjonskunders bufferkapital er i 4. kvartal styrket med 1,3 milliarder kroner og med 2,7 milliarder i 2010.

 

Bokført netto flytting til Storebrand livsforsikring ble på 298 millioner kroner i 4. kvartal og 1 857 millioner kroner for hele året. Premieinntektene fra fondsforsikring har økt med 11 prosent i 2010 og utgjør nå 22 prosent av totale premieinntekter.

 

Godt nysalg i SPP
Resultatet i den svenske livvirksomheten preges i kvartalet av positivt administrasjons- og finansresultat. Økte markedsrenter styrker inntjeningsgrunnlaget i virksomheten fremover. Kundenes bufferkapital er i kvartalet styrket med 1,5 milliarder kroner, og 2,8 milliarder kroner gjennom året.

 

Også for SPP fortsetter premieinntektene fra fondsforsikring å øke. I 2010 var andelen fra fondsforsikring for første gang større enn premieinntektene fra garantert forretning. Nysalget innenfor fondsforsikring har økt sammenlignet med foregående år og utgjør 67 prosent av totalt nysalg. Målt i APE (samlet nytegnet premie) ble nysalget 1 021 millioner for SPP i 2010.

 

God vekst i kapitalforvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomheten viser god utvikling i kvartalet, med ytterligere forbedring i driftsresultatet. Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond) ble 8 milliarder kroner i kvartalet, hvorav 5,2 milliarder kroner i den norske virksomheten og NOK 2,9 milliarder i den svenske virksomheten. Netto nysalg gjennom året har vært på 13,5 milliarder kroner.

 

Bedring i banken
Storebrand Bank leverte et resultat som er vesentlig forbedret fra forrige år. Hovedårsaken er økte netto renteinntekter og driftsforbedringer.

 

Skade og Helse vokser videre
Resultatet i skadevirksomheten er positivt for året som helhet, men ble påvirket av ekstraordinært høye frost- og vannskader i årets første kvartal.
Ved utgangen av perioden hadde skadeselskapet i overkant av 51 400 kunder og 154 100 forsikringspoliser. Andelen av salg gjennom direktekanaler har forsterket seg gjennom perioden, og direktedistribusjon utgjør nå i overkant av 82 prosent av bestandspremien.

 

Kapitalforhold
Storebrand-konsernet har ved inngangen til 2011 en solid finansiell posisjon. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Liv og Pensjon Norge og Liv og Pensjon Sverige) var 164 prosent.

 

Med bakgrunn i gjeldende utbyttepolitikk, tilfredsstillende resultater og en god finansiell posisjon anbefaler styret at det utbetales utbytte med 1,1 kroner per aksje for 2010.

 

 

Lysaker, 16. februar 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Vedlegg: Styrets 4. kvartalsrapport 2010

 

  

 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, skade- og helseforsikring

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12