Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2002

Presentation of 2nd Quarter

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2002