DnB Storebrand - et ledende konsern i norsk og nordisk finansnæring

Styrene i DnB og Storebrand har inngått avtale om å fusjonere de to finanskonsernene. Navnet på det nye konsernet blir DnB Storebrand, som vil være det største finanskonsernet i Norge og et av de største i Norden. Konsernet vil være markedsleder i Norge innenfor alle kjerneområder. Bankvirksomheten vil drives under merkenavnene Den norske Bank og Postbanken, og livsforsikringsvirksomheten vil bruke merkenavnet Storebrand. Det nye konsernet blir den fjerde største kapitalforvalteren i Norden. Fusjonen forventes å skape aksjonærverdier gjennom realisering av 750 millioner kroner i årlige synergier og forbedret evne til å dra nytte av vekstmuligheter. Bemanningsreduksjoner på omkring 750 årsverk vil bli søkt gjennomført gjennom naturlig avgang og frivillige ordninger.

-       Det nye konsernet vil få en størrelse som gjør det mulig å konkurrere med de største finanskonsernene i den nordiske regionen og delta aktivt i den videre omstruktureringen av finansnæringen i Norden.

 
-       Det nye konsernet vil bli markedsleder i Norge innenfor sine kjerneområder, og vil dra nytte av vekstmuligheter innenfor livsforsikring, kapitalforvaltning og bankvirksomhet.

 
-       Det nye konsernet vil bli en av Nordens fire største kapitalforvaltere.

 
-       Basert på sin størrelse, kompetanse og kapitalbase vil det nye konsernet kunne betjene både innenlandske og internasjonale kunder på en bedre og mer kostnadseffektiv måte.

 
-       DnB og Storebrand vil fusjonere basert på et bytteforhold tilsvarende 1,33 aksjer i DnB per aksje i Storebrand. 20% av vederlaget vil bli gjort opp i kontanter.

 
-       Fusjonen vil skape en aksje med høy markedsverdi og god likviditet. Dette bør gjøre DnB-aksjen mer tilgjengelig for internasjonale investorer. Kombinert markedsverdi for de to selskapene vil være 43,2 milliarder kroner.

 
-       Eierne av om lag halvparten av aksjene i Storebrand har gitt uttrykk for at de støtter fusjonen basert på det offentliggjorte bytteforholdet. Statens Bankinvesteringsfond, som er DnBs største aksjonær med en eierandel på cirka 48 %, støtter også fusjonsforslaget.

 
-       Bytteforholdet bygger på et tilfredsstillende resultat av en normal, gjensidig gjennomgang av respektive porteføljer og virksomheter (due diligence). Gjennomgangen forventes sluttført innen 28. juni, og resultatet vil bli kunngjort kort tid etter.

 
-       Skadeforsikring vil i det nye konsernet ikke være kjernevirksomhet.

 
-       Målet er å gjøre DnB Storebrand-konsernet til en av de mest attraktive arbeidsplasser i finansnæringen i Norge og det øvrige Norden

 
-       Det nye konsernet vil skape merverdier for sine aksjonærer som resultat av betydelige kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

 
-       Årlige kostnadsbesparelser på 750 millioner kroner før skatt etter fradrag for forventet inntektstap vil bli realisert i løpet av tre år regnet fra fusjonstidspunktet. Disse besparelsene kommer i tillegg til kostnadsbesparelser de to selskap allerede har offentliggjort hver for seg.

 
-       Restruktureringsavsetninger på anslagsvis 650 millioner kroner før skatt vil bli foretatt i forbindelse med fusjonen.

 
-       En betingelse for DnBs forpliktelse til å inngå den endelige fusjonsavtalen er at aksjonærer som eier minst 50 prosent av aksjekapitalen i Storebrand, gir vedvarende støtte til fusjonsplanen. En tilsvarende betingelse gjelder for Storebrand med hensyn til DnBs største aksjonær, Statens Bankinvesteringsfond.

 
-       Vilkårene for realisering av fusjonen er oppnåelse av 2/3 majoritet ved de to konsernenes generalforsamlinger, samt godkjennelse fra Finansdepartementet og øvrige myndighetsorganer på vilkår som er forretningsmessig tilfredsstillende for det nye konsernet.

 
-       Fusjonsprospektet ventes distribuert til DnBs og Storebrands aksjonærer primo juli 2002. De ekstraordinære generalforsamlingene forventes primo august 2002.

 
-       Myndighetsgodkjennelse forventes omlag tre måneder etter generalforsamlingene

 
-       Jannik Lindbæk blir styreformann

 
-       Svein Aaser blir konsernsjef og Idar Kreutzer visekonsernsjef. Kapitalforvaltning vil ledes av Anders Kvist, bank personkundeområdet av Petter Jansen, bank bedriftskundeområdet av Leif Teksum, Markets av Ottar Ertzeid og Storebrand Livsforsikring vil ledes av Espen Klitzing. Den øvrige konsernledelsen vil bestå av Tom Grøndahl, konsernstaber, Evlyn Raknerud, finans-, betalings- og konserntjenester og Jarl Veggan, konsernkommunikasjon.

 
-      Jeg er glad for å kunne presentere denne fusjonen. Den vil skape et langsiktig orientert og konkurransedyktig norskbasert finanskonsern, med evne til å konkurrere også utenfor landets grenser. Det nye konsernet vil være unikt posisjonert for å betjene den forventede veksten i det norske sparemarkedet. I tillegg til å skape merverdier for aksjonærene har vi ambisjon om å bli den mest attraktive arbeidsgiver i norsk og nordisk finansnæring, sier Svein Aaser, konsernsjef i DnB.

 
-      Sammen med DnB vil Storebrand være ledende innenfor livsforsikring, langsiktig sparing og bankvirksomhet. Det nye konsernet vil forene ogvidereutvikle det beste fra to organisasjoner som begge baserer sin virksomhet på sterk faglig kompetanse, fremtidsrettede kundeløsninger og
lang tradisjon. DnB Storebrand får et styrket og utvidet produkttilbud, og Storebrands kunder vil få økt tilgang til konsernets tjenester gjennom et bredere distribusjonsnettverk, uttaler Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand og visekonsernsjef i det nye konsernet.

Styreformennene Jannik Lindbæk og Leiv L. Nergaard sier i en felles uttalelse:
-  Styrene i de to konsernene har nå pekt ut retningen for en fusjon mellom DnB og Storebrand.  Vi er overbevist om at det er valgt en god forretningsmessig løsning som vil være meget god for aksjonærer, kunder og ansatte.

 
Kombinert pressekonferanse/analytikerpresentasjon i Felix konferansesenter,
Aker Brygge onsdag 29. mai kl. 09.00.

Engelskspråklig telefonkonferanse for internasjonale analytikere/investorer kl. 12.00 norsk tid. Telefonnummer for deltakelse:

 
Norge: 800 80 119
Passord: "Merger Presentation"
Utenfor Norge: +47 23 000 400
Passord: "Merger Presentation"
Avspillingsmulighet: +47 22 76 91 21
Konferanse: 1173# Kode: 173#
 
Presentasjonsmateriale vil være tilgjengelig på www.dnb.no/ir

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt <br> <br> DnB: <br> Geir Falkenberg, assisterende informasjonsdirektør , +47 22 48 28 49 <br> <br> Per Sagbakken, Investor relations, <br> +47 22 48 20 72 <br> <br> Storebrand: <br> Egil Thompson, informasjonsdirektør <br> +47 22 48 95 86 <br> <br> Nils Robert Hodnesdal, Investor relations, +47 22 31 55 33 <br> <br> Lars Aa. Løddesøl, Investor relations, <br> +47 22 31 56 24 <br> <br> Informasjon finnes på DnBs hjemmeside www.DnB.no, og på Storebrands hjemmeside <br> www.Storebrand.no <br> <br> Finansielle rådgivere <br> <br> DnBs finansielle rådgivere er Carnegie, First Securites, Goldman Sachs International og Orkla Enskilda Securities. Fondsfinans og UBS Warburg er Storebrands finansielle rår