Embedded value moderat påvirket av finanskrisen

 • Embedded value for Storebrand Liv Konsern i 2008 på 23,0 milliarder kroner, ned fra oppdatert verdi i 2007 på 26,5 milliarder kroner.
 • Avkastning på embedded value i 2008 på minus 20 prosent, i hovedsak som følge av finanskrisen.
 • Driften ga et positivt bidrag til embedded value på 1,8 milliarder kroner.
 • Verdi av ny forretning utgjorde 395 millioner i 2008.

  Om embedded value Embedded value (EV) er en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg. Verdien beregnes med utgangspunkt i en rekke forutsetninger knyttet til virksomheten, mikro- og makroøkonomiske forhold samt finansmarkedenes tilstand.

  Storebrand utgir en separat EV-rapport med detaljerte opplysninger. EV-rapporten fra Storebrand er utarbeidet med en markedskonsistent metodikk (MCEV) i samarbeid med aktuarfirmaet Towers Perrin.

  Endring av embedded value for 2007 Fra 2008 er det innført to modellendringer som medfører endring av MCEV for 2007. Den viktigste relaterer seg til innføring av kapitalkostnad for risikoer som selskapet ikke kan sikre seg mot (cost of non-hedgeable risk). Dette er en kapitalkostnad som ikke fanges opp andre steder i beregningene. Den andre endringen i modellverket fra 2007 er fremskrivning av rentekurven. Den nye modellen som ble introdusert i SPP i desember 2007 blir nå også benyttet i MCEV. På bakgrunn av disse endringene i beregningsmodellen, reduseres tidligere publisert MCEV med minus 3,4 milliarder, til 26,5 milliarder kroner.

  Embedded value - resultater MCEV-resultatet er påvirket av den finansielle uroen. Fall i aksjemarkedene gjennom 2008 reduserte bufferkapitalen i livvirksomheten. Samtidig reduserer et lavere rentenivå og den økte volatiliteten i markedet verdien av forventet fremtidig inntjening. Til sammen gir endringer i makroøkonomiske forhold et negativt bidrag på 7,1 milliarder kroner.

  Gjennom 2008 har driften av Storebrand og nytegnet forretning, gitt et positivt bidrag på 1,8 milliarder kroner til MCEV-resultatet. Utviklingen er positiv blant annet som følge av ny investeringsstrategi i SPP. Kostnader knyttet til separasjon av SPP fra Handelsbanken og integrasjonen med Storebrand trekker ned resultatet. Dette skyldes at beregningsmetoden for MCEV hensyntar alle separasjonskostnader, men utelater fremtidige synergier.

  Verdi av ny forretning Verdi av nytegnet forretning i 2008 er beregnet til 395 millioner kroner. Salget har vært positivt i både norsk og svensk livvirksomhet med nyslag av premier på henholdsvis 1 583 millioner kroner og 516 millioner kroner målt i APE. For norsk virksomhet øker marginene sett i forhold til 2007 for sammenlignbare tall, og verdien av ny forretning er beregnet til 504 millioner kroner.

  For svensk virksomhet er det beregnet en negativ verdi av nysalget i 2008 på 109 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at salgsvolumet fremdeles er for lavt til å dekke kostnadene knyttet til nysalget samtidig som rentenivået er redusert. Det er satt i gang en rekke tiltak i SPP som forventes å bedre verdien av nysalget i SPP. Tiltakene omfatter blant annet kostnadsreduksjoner og lavere rentegaranti på nysalg.

  Øvrig Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, kl 0900.

  En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1500. For å delta i telefonkonferansen, vennligst bruk link på www.storebrand.no/ir eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).

  MCEV presentasjon og disclosure document er vedlagt http://www.newsweb.no Disse dokumentene vil også være tilgjengelige på www.storebrand.no.

  Oslo, 4. mars 2009

  Kontaktpersoner:

  Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12 Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35