Ikke grunnlag for fusjon mellom DnB og Storebrand

Fusjonsforhandlingene avsluttet:
Ikke grunnlag for fusjon mellom DnB og Storebrand

DnB sa den 29. juni opp integrasjonsavtalen. Styret i Storebrand har i møte søndag 30. juni, etter at et fornyet forsøk på å finne en felles plattform søndag ikke førte frem, enstemmig besluttet å avslutte fusjonsforhandlingene med DnB. Den formelle begrunnelsen for bruddet er DnBs krav om endring av bytteforholdet som er fullstendig uakseptable for Storebrand. Dette er delvis begrunnet med påstander om vesentlige avvik identifisert i due diligence prosessen. Storebrand har foreslått å la en uhildet instans vurdere uavklarte spørsmål i henhold til avtalens bestemmelser . Dette har DnB avslått. Styret i Storebrand mener det ikke er saklig grunn for å kreve et vesentlig endret bytteforhold i favør av DnBs aksjonærer.

Storebrand og DnB offentliggjorde 29. mai at det var inngått en avtale med sikte på å fusjonere de to konsernene for å skape et ledende konsern i norsk og nordisk finansnæring. Ledelsen og styret i Storebrand har under hele forhandlingsperioden forholdt seg til integrasjonsavtalen og vært sterkt motivert for å bidra til en slik løsning. Begrunnelsen har vært at selskapet vurderte etableringen av en større finansiell enhet med nordiske vekstambisjoner som verdiskapende for kunder, ansatte og eiere.
 
 
Ikke saklig grunnlag
Begge parter har etter due diligence prosessen fremsatt omlag like store krav om avvik. Partene har kommentert og i det alt vesentlige avvist alle krav om avvik. Påstandene om vesentlige funn i Storebrand har ikke et saklig grunnlag og er tilbakevist av Storebrand.
 
Styret i Storebrand minner om at både Storebrand og DnB er børsnoterte selskap, med bred dekning av analytikere både i Norge og internasjonalt. I likhet med DnB er Storebrand underlagt og følger Kredittilsynets strenge regelverk. Storebrands regnskap er revidert av et anerkjent revisjonsfirma og selskapet har rating fra anerkjente ratingbyråer.
 
Når det gjelder Finansbanken vurderes porteføljen hvert kvartal, og porteføljen har vært gjennomgått av uavhengige spesialister. Deres mest konservative anbefalinger om økte tapsavsetninger er tatt til følge i den løpende kvartalsrapporteringen.
 
Avtalen er ikke overholdt
I integrasjonsavtalen som ble inngått 29. mai var det avtalt bruk av uavhengig oppmann dersom partene ikke kunne enes om anmeldte avvik etter due diligence. DnB har avvist å bruke slik oppmann som avtalen foreskriver.
 
Fokus på lønnsom drift
Storebrands fremste prioritet er å opprettholde fullt fokus på lønnsom drift og videreføre selskapets strategi for kjernevirksomheten. Igangsatte lønnsomhetsforbedrende tiltak gir effekter som planlagt. Nye kostnadsreduserende og lønnsomhetsforbedrende tiltak vil bli gjennomført for å tilpasse virksomheten til utviklingen i aksjemarkedet. Det er en kompetent og meget motivert organisasjon som viderefører den gode dialogen som er etablert med våre kunder.
 
 
 
Tilfredsstillende soliditet
Storebrand-gruppen, inkludert Finansbanken, har en god og fullt ut tilfredsstillende finansiell posisjon. Storebrand Liv har en tilfredsstillende kapitalbase. Vi har en god dialog med ratingselskapene og har ingen grunn til å to at det vil bli endringer av Storebrands eller Storebrand Livs rating som en konsekvens av et brudd med DnB.
 
Storebrands likviditetssituasjon er komfortabel. Holdingselskapet har en likviditetsbeholdning i overkant av NOK 1,5 milliarder og har en ubenyttet kredittlinje på EUR 225 mill., Finansbanken har en ubenyttet kredittlinje på EUR 150 mill. Vår hovedbankforbindelse Nordea har økt sin kommiterte kredittlinje til Storebrand-gruppen med NOK 2 milliarder.
 
DnBs eierskap i Storebrand
DnB har i forbindelse med bruddet i fusjonsforhandlingene bekreftet at de nå vil opptre som en finansiell eier i Storebrand. 
 
 
 
Storebrand ASA
 
Oslo, 1. juli 2002
 
 
Til redaksjonen:
Det inviteres til en kombinert presse- og analytikerkonferanse på Felix Konferansesenter, Aker Brygge kl. 11:00.
 
 

Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl <br> 22 48 56 24 - 934 80151 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson 22 48 95 86 &#8211; 934 80012 <br>

Abonner