Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

  • Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis 872 millioner og 643 millioner i forhold til 99-resultatet
  • Resultatet er preget av et svakt skaderesultat i If, reduserte finansinntekter og tapsavsetninger i Finansbanken
  • Storebrand er vinner i markedene for unit linked-produkter og aksjefond
  • Betydelig resultatvekst i Storebrand Bank og i kapitalforvaltningsvirksomheten

Han viser til at Storebrand er vinner i markedene for unit linked-produkter og aksjefond. I tillegg er Storebrand godt posisjonert for å ta en betydelig andel av det nyåpnede markedet for innskuddspensjon. Det er videre gledelig å konstatere en klar resultatvekst i kapitalforvaltningsvirksomheten og i Storebrand Bank, påpeker Kreutzer.

Øker utbyttet
Konsernresultatet for 2000 utgjør 523 millioner kroner mot 1.166 millioner kroner for 1999, mens Storebrands driftsresultat utgjør 4.475 millioner kroner mot 5.347 millioner kroner i 1999. Netto premieinntekter er på 9.596 millioner kroner, noe som er 934 millioner kroner lavere enn i 1999. Nedgangen skyldes lavere tilført premiereserve i livselskapet. Midler til forvaltning utgjorde 151 milliarder kroner ved utgangen av 2000.

Resultatet pr. aksje ble 1,67 kroner mot 3,54 kroner i 1999 eksklusive særskilte poster. Konsernets bokførte egenkapital økte med 421 millioner kroner til 10.533 millioner kroner. Konsernets likviditet og soliditet er god.

Styret har besluttet å foreslå at det utbetales utbytte for 2000 med kroner 1,10 pr. aksje, en økning på 10 øre pr. aksje i forhold til 1999. Styret har valgt å øke utbytteandelen for 2000 med bakgrunn i at resultatnedgangen for 2000 langt på vei skyldes spesielle forhold. På linje med den vedtatte utbyttepolitikken ønsker styret å tilstrebe en stabil vekst i utbytte pr. aksje i årene fremover.

Markedsleder i unit linked
Livsforsikringsvirksomheten er den største bidragsyteren til konsernresultatet også i 2000. Salgsutviklingen i løpet av fjoråret har vært spesielt god for nye produkter som unit linked, hvor selskapet beholder posisjonen som markedsleder. Total markedsandel ble 22 prosent i 2000.

Mens livvirksomheten i småbedrifts- og mellommarkedet i fjor kunne vise til en meget positiv utvikling, ble premieinntektene totalt sett redusert. Det skyldes nedgang i tilflyttede midler i storkundemarkedet og fra offentlig sektor, samt tap av to store kunder på slutten av fjoråret.
Livkonsernets driftsresultat ble i fjor 4.789 millioner kroner mot 4.956 millioner kroner for 1999. Av driftsresultatet ble 3.951 millioner fordelt til kundene og 838 millioner kroner til eiers resultat og skatt. Tilsvarende var fordelingen i 1999 henholdsvis 4.181 millioner kroner og 775 millioner kroner. Storebrand Livsforsikring AS oppnådde en bokført avkastning på 8,7% og en verdijustert avkastning på 3,1% i 2000.

Det har i løpet av fjoråret vært behov for å styrke reservene på grunn av økte uføreerstatninger, noe som har redusert det positive risikoresultatet. God kostnadskontroll har imidlertid gitt lavere driftskostnader målt i prosent av forsikringsfond, og selskapet har betydelige kursreserver ved utgangen av året, noe som sikrer selskapet en god risikobærende evne inn i 2001.

Det irske livsforsikringsselskapet Euroben, som eies 50 prosent hver av Storebrand og SPP, har nå mottatt alle nødvendige konsesjoner. Formell åpning av hovekontoret i Dublin ble foretatt i årets første kvartal. Storebrand og SPP kan dermed tilby tjenestepensjonsordninger til nordiske bedrifter med virksomhet i flere land fra selskapet i Irland.

Resultatvekst i Storebrand Bank
Storebrand Bank, som tok over ansvaret for distribusjon av Storebrands produkter i privatmarkedet fra 1. januar 2000, har hatt en positiv salgsutvikling. Dette gjelder spesielt verdipapirfond og unit linked. For å styrke posisjonen ytterligere gjennomførte banken vesentlige investeringer i siste kvartal knyttet til utvikling og markedsføring av et nytt rådgivningskonsept og videreutvikling av Internett-banken, som også i fjor ble kåret til markedets beste.

Storebrand Bank oppnådde totale renteinntekter på 877 millioner kroner, som er en økning på 75% i forhold til 1999, og Storebrand Bank Konsern, som inkluderer Storebrand Finans, oppnådde et driftsresultat før skatt på 53 millioner kroner - sammenlignet med et resultat på 5 millioner kroner for 1999. Bankens forvaltningskapital er økt fra 8,1 milliarder kroner til 11,2 milliarder kroner, og balanseveksten er i hovedsak knyttet til en økning i lån til boligformål med god pantesikkerhet.

Shipping trekker ned i Finansbanken
Finansbanken har hatt sitt første fulle driftsår i Storebrand-konsernet i 2000, og har gjennom året rendyrket tre områder for sin forretningsdrift; private banking, kapitalmarked og prosjektfinansiering. Nye satsningsområder som private banking og kapitalmarked er i sterk vekst samtidig som tradisjonelle områder som prosjektfinansiering innenfor eiendom og verdipapirfinansiering gir Finansbanken en sterk grobunn.

Bankens økonomiske utvikling gjennom året viser betydelig vekst i volum og resultat før tap som følge av høy aktivitet og kundevekst. Det er imidlertid foretatt en omfattende gjennomgang og evaluering av konsernets shippingportefølje. Gjennomgangen avdekket behov for å foreta ytterligere tapsavsetninger i fjerde kvartal, fordelt med 123,8 millioner kroner i spesifiserte og 25 millioner kroner i uspesifiserte avsetninger. Tapsavsetningene ved årets utgang vil etter dette være 454,9 millioner kroner, hvorav 286,7 millioner kroner i spesifiserte og 168,1 millioner kroner i uspesifiserte.

Finansbankens shippingportefølje vil inneværende år bli fulgt spesielt aktivt. Ny fokusert strategi er vedtatt og utvikling av relasjoner til kjernekunder som utdyper private banking-satsingen prioriteres. Et eget team av medarbeidere gis ansvaret for håndtering av problemengasjementene.

Bankens resultat før tap økte fra 240 millioner kroner i 1999 til 313 millioner i fjor. Resultat før skatt utgjør 18 millioner kroner. Bankens forvaltningskapital er økt fra 13,9 milliarder kroner til 20,1 milliarder kroner i 2000.

Sterk resultatvekst i Kapitalforvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomheten har hatt en vekst i antall kunder og i midler under forvaltning for institusjonelle kunder også i 2000. For året som helhet fremstår Storebrand Fondene som vinnerne i nysalgsmarkedet for aksjefond med en markedsandel på 23,6 %. Det har spesielt vært en betydelig økning i salg gjennom eksterne kanaler i 2000. Samtidig har Storebrand Kapitalforvaltning videreutviklet den internasjonale satsningen gjennom 2000. Selskapet er nå etablert i Oslo, Stockholm, London og Paris.

Kapitalforvaltningsvirksomheten oppnådde et samlet driftsresultat på 67 millioner kroner, som er en økning på 90% fra 1999. Det er betydelig resultatfremgang for både Storebrand Fondene og Storebrand Kapitalforvaltning, noe som skyldes både høyere midler til forvaltning og en høyere aksjeandel i porteføljene. Totalt nær dobles overskuddet i kapitalforvaltningsvirksomheten fra 35 millioner kroner til 67 millioner kroner.

Skadevirksomheten
Storebrand Skadeforsikring, som er et holdingselskap for Storebrands eierinteresser innenfor skadeforsikring, hadde et resultat før skatt på 300 millioner kroner. Resultatet inkluderer et negativt bidrag fra If Skadeforsikring på 307 millioner kroner og oppløsning av sikkerhetsavsetninger på 336 millioner kroner.

If, hvor Storebrand eier 44 prosent, hadde et resultat før skatt på SEK -989 millioner kroner. Det tekniske resultatet viser en combined ratio på 110,2 prosent, hvilket er en betydelig forbedring fra 120,0 prosent i 1999. Forbedringen skyldes interne forbedringsprosjekter, synergier og økte premieinntekter, og gjelder alle hovedområder. Selskapet har lave finansinntekter grunnet svak utvikling i de internasjonale aksjemarkedene.

Oslo Reinsurance Company ASA, som er et spesialisert selskap for avvikling av forsikringsporteføljer, ble innkonsolidert i Storebrands regnskaper for første gang i 2000 etter kjøpet av selskapet i 1999. Selskapet fortsatte sin gode utvikling og fikk et driftsresultat på 96 millioner kroner. Nedbyggingen av reservene fortsatte og ved utgangen av 2000 hadde selskapet netto bokførte erstatningsreserver på 696 millioner kroner.

Storebrand Skadeforsikring ønsker til enhver tid å ha en mest mulig optimal kapitalisering av de ulike skadevirksomhetene. På denne bakgrunn er det i løpet av fjoråret frigjort til sammen 1,5 milliarder kroner i kapital fra If og Oslo Reinsurance Company.

Storebrand ASA
Driften i morselskapet Storebrand ASA ga i fjor et resultat etter skatt på minus 344 millioner kroner, mot minus 256 året før. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak høyere netto finanskostnader.


Oslo, 21. februar 2000


Vedlegg
- Nøkkeltall Konsern og Nøkkeltall Storebrand Livsforsikring
- Resultatregnskap Storebrand Konsern
- Balanse Storebrand Konsern
følg linken nedenfor:

Kontaktpersoner: <BR> <BR>Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 - 93480012 <BR>Konst. finansdirektør Jan Erik Braathen: 22311983 - 93403799 <BR>

Abonner

Dokumenter og linker