Positive resultat- og kapitaleffekter i 4. kvartalStyrene i Storebrand ASA, SPP Livförsäkring AB og Storebrand Livsforsikring AS har den 18. desember vedtatt endringer knyttet til diskonteringsrenten i SPP og omklassifisering av enkelte balanseposter i Storebrand Livsforsikring AS. Dette styrker konsernets soliditet og kapitalsituasjonen vurderes som god.

Resultat- og kapitaleffekt Storebrand Livsforsikring Konsern (inklusiv SPP)
For SPP innebærer den nye modellen for vurdering av forpliktelser at det forventes et positivt finansresultat i 4. kvartal. Endringen styrker også forsikringstakernes bufferkapital (villkorad äterbäring).

For Storebrand Livsforsikring AS innebærer endringen om lag NOK 1,5 milliarder redusert bruk av tilleggsavsetninger og egenkapital i 4. kvartal. Det forventes således et positivt resultatbidrag til eier i Storebrand Livsforsikring AS i 4. kvartal.

De vedtatte endringene styrker solvensmarginen for Storebrand Livsforsikring Konsern. Pr. 18. desember estimeres solvensmarginen å være høyere enn 141 prosent, som var nivået ved inngangen til kvartalet.

Storebrands finansielle målsettinger, og forventninger til fremtidig inntjening slik disse ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen 12. november, og publisert i børsmelding samme dag, opprettholdes.

Forbedret modell for diskonteringsrenter i SPP
I finansregnskapet vil den nye kontantstrømsbaserte modellen gi et mer rettvisende bilde av forpliktelsene. Den vil i tillegg redusere finansresultatets volatilitet i forhold til svingninger i rentenivået.

For solvens- og trafikklysberegninger i Sverige benyttes en egen diskonteringsrente. Den 10. november kunngjorde Finansinspektionen i Sverige endring i denne renten. SPP har besluttet å ta i bruk den nye beregningsrenten.

Omklassifisering av balanseposter i Storebrand Livsforsikring AS
I Storebrand Livsforsikring AS er det foretatt en omklassifisering av deler av anleggsporteføljen. Merverdien på denne porteføljen bedrer avkastningen til kunder og eier med om lag 1,5 milliarder i 4. kvartal. Dette bedrer kundenes bufferkapital og gir grunnlag for en mer offensiv investeringsstrategi.

Øvrige forhold
Fullstendige regnskapstall for Storebrand for 4. kvartal 2008 vil bli presentert onsdag 11. februar 2009. De ovenfor nevnte effektene er basert på informasjonsgrunnlag pr. 17.12.2008.

I forbindelse med denne børsmeldingen, vil det arrangeres en internasjonal telefonkonferanse klokken 11:00 CET. For å delta på telefonkonferansen vennligst ring inn og registrer deg 10
minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).

Oslo, 19. desember 2008

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner