Resultat 2. kvartal 2002

Report this content

Svakt resultat – sterk markedsposisjon opprettholdt

 • Det kraftige fallet i aksje- og sparemarkedene førte til at første halvår 2002 resultatmessig ble meget svakt
 • Konsernresultatet utgjorde i 2. kvartal minus 1.223 mill. kroner og for halvåret minus 1.285 mill. kroner
 • Sterk markedsposisjon opprettholdes med positiv flyttebalanse i livområdet og høy andel netto nytegning verdipapirfond
 • Selskapets soliditet og likviditet er tilfredsstillende. Aktiv risikostyring har medført at kapitaldekningen er økt i kvartalet
 • Tidligere kommuniserte kostnadsreduksjoner utvikler seg i henhold plan

  Storebrand konsernets finansielle resultater påvirkes i betydelig grad av utviklingen i finansmarkedet. Negativ børsutvikling over lengre tid har gitt lav finansavkastning på kundenes og selskapets midler og er hovedforklaringen på det svake resultatet i første halvår.
   
  - I et turbulent marked har Storebrand opprettholdt en ledende posisjon i det norske spare- og livmarkedet. Samtidig innebærer vår aktive risikostyring at selskapets soliditet og likviditet er tilfredstillende, sier adm. direktør i Idar Kreutzer i en kommentar.
   
  Innen livområdet opprettholdes den sterke markedsposisjonen. Flyttebalansen er positiv og risikoproduktene i livselskapet som ligger utenfor overskuddsdelingen med kundene bidrar positivt til resultatet. Storebrand Helseforsikring har fortsatt en god salgsutvikling, og premieinntektene er nær fordoblet fra tilsvarende periode i fjor.
   
  Resultatført kapitalavkastning i Storebrand livsforsikring er på 1,0% for 1. halvår og 1,9% annualisert. Verdijustert kapitalavkastning er på 0,2% hittil i år. Utviklingen i aksje-markedet har ført til at aksjeeksponeringen er redusert fra 26% ved utgangen av 1. kvartal til 16% per 30.06.02. Gjennom tilpasningen er kapitaldekningen økt med 2,3%-poeng i 2. kvartal til 13,3% pr. 30.06.
   
  Markedsandelen innen salg av kapitalforvaltningsprodukter viser en god utvikling i et svakt marked. Storebrand Fondene og Delphi har fortsatt høy netto nytegning av verdipapirfond i andre kvartal. Av et totalt netto tegningsvolum i det norske markedet på 1,0 mrd. kroner i 2. kvartal, har Storebrand Fondene og Delphi hentet inn 554 mill. kroner. Netto nytegning i Storebrand Fondene og Delphi hittil i år er på 1,53 mrd. kroner, tilsvarende en markedsandel på 52% av netto nytegning totalt.
   
  I Storebrand Bank har resultatforbedrende tiltak bidratt til en vesentlig reduksjon i kostnadsnivået, samtidig er rentemarginen bedret. Det resultatforbedrende programmet som ble påbegynt i fjor, samt økt fokus på å tilpasse kostnader til et lavere inntektsnivå, har resultert i en reduksjon i driftskostnadene på 88 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2001.
   
  Finansbanken fikk et resultat før skatt på minus 338 mill. kroner. Det svake resultatet skyldes i første rekke økte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger, som i kvartalet beløper seg til 336 mill. kroner. Avsetningene er basert på en detaljert gjennomgang av alle utsatte engasjementer i banken. Det er særlig innenfor  eiendom og annen næring at tapsavsetningene er økt. Som et resultat av markedsutviklingen etter kvartalsslutt har Finansbanken valgt å øke spesifiserte og uspesifiserte avsetninger med 145 mill. kroner utover de 190 mill. kroner som ble annonsert 1. juli.  Det vil i løpet av  august bli gjennomført en rettet emisjon på inntil 240 mill. kroner mot Storebrand ASA.
   
  Resultatet i If, hvor Storebrand har en eierandel på 22,47%, er fortsatt svakt, men forsikringsresultatet er i positiv utvikling som følge av iverksatte premie- og kostnadstiltak. Combined ratio hittil i år er 107,7 prosent (104,4 i 2. kvartal), som er 3,6 prosentpoeng bedre enn 1. kvartal og 1,7 prosentpoeng bedre enn samme periode i fjor. Med normalisert finansavkastning ville If gått med overskudd både i 2 kvartal alene og hittil i år.  Storebrands andel av Ifs 2. kvartalsresultat utgjør minus 171 mill. kroner.
   
  På tross av fremgang i den operative virksomheten fører den svake finansavkastningen til at Ifs kapitalsituasjon er svekket. Eierne vil derfor bidra med totalt SEK 1.600 mill. i ny kapital, hvorav Storebrands andel er 290 mill. kroner.
   
  Storebrand har, som tidligere omtalt, i perioden 1998-2001 tildelt 78 ansatte en kontantbonusordning knyttet til Storebrand-kursens utvikling. 49 personer er i dag omfattet av ordningen, som kan utøves i perioder frem til 2009. Utbetalinger vil først finne sted ved kurs over 60 kroner. For å unngå kostnader for selskap og aksjonærer ved eventuelle bonusutbetalinger, er det knyttet en sikringsforretning (total return swap) til ordningen. Sikringsforretningen innebærer at Storebrand ASA oppnår en gevinst ved kurs over ca 62 kroner og tilsvarende må ta et tap ved lavere kurs. Fallet i Storebrand-kursen har i første halvår resultert i en kostnad på 71 mill. kroner, hvor av 53 mill. kroner i 2. kvartal. Anslått kostnad i 3. kvartal, basert på dagens kursnivå, beløper seg til 70 mill. kroner. 
   
  Konsernet gjennomfører i henhold til plan tidligere kommuniserte kostnadsreduksjoner. I tillegg vil det iverksettes ytterligere kostnadsreduserende  tiltak innen kapitalforvaltning.
   
   
  Oslo, 14. august 2002
   
   
   
   
  Vedlegg: Styrets delårsrapport 2. kvartal 2002
   

  Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: 2231 5624 &#8211; 934 80151 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> 2248 9586 &#8211; 934 80012 <br> <br> Investor Relations Nils Robert Hodnesdal: 2231 5533 &#8211; 934 03813 <br>

 • Abonner

  Dokumenter og linker