STB - Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 23. april 2008- Vedtak

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
 
Dagsorden post 6: Redegjørelse for årsoppgjøret 2007, og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
 
Vedtak
 "Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2007 for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2007. Det utbetales et utbytte på 1,20 kroner pr. aksje for 2007 eksklusive selskapets beholdning av egne aksjer.

Utbyttet vil bli utbetalt 6. mai 2008."
 
 
 
Dagsorden post 7: Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
 
Vedtak
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og godkjenner den del av retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder langtidsinsentivordning for ledende ansatte."
 
 
Dagsorden post 8: Fullmakt til styret til å erverve inntil 10 prosent av egne aksjer
 
Vedtak
"Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA med samlet pålydende inntil NOK 224 954 945, likevel slik at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen.
 
Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og 100. Styret i Storebrand ASA står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves.
 
Dersom egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.
 
Denne fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling."
 
 
Dagsorden post 9: Valg av medlemmer og varamedlem til representantskapet
 
Vedtak
 "Som faste medlemmer til representantskapet velges:
           
Terje R Venold                                             
Inger Lise Gjørv                    
Arvid Grundekjøn     
Olaug Svarva
Marius Steen
Lydur Gudmundsson
 
Som varamedlem til representantskapet velges:
 
Trond Berger"
           
 
Dagsorden post 10: Valg av medlemmer til valgkomiteen
 
Vedtak
"Som medlemmer til valgkomiteen velges:
 
Dag J. Opedal                                  
Johan H. Andresen jr.          
                                   Olaug Svarva"
 
Dagsorden post 11: Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomiteen
 
Vedtak
"Som medlemmer til kontrollkomiteen velges:
 
Elisabeth Wille (leder)
Ida Hjort Kraby
           
            Som varamedlem til kontrollkomiteen velges:
 
Erling Naper"
 
Dagsorden post 12: Godtgjørelse til kontrollkomiteen
 
Vedtak
      "Kontrollkomiteens årlige godtgjørelse settes til:
 
  • Leder               kr         230 000,-         (nå kr 200 000)
  • Medlemmer    kr         180 000,-         (nå kr 160 000)
  • Varamedlem   kr         180 000,-         (nå kr 160 000)
 
Tilleggsgodtgjørelse settes til kr 5 000,- for formann og kr 4 000,- for øvrige medlemmer for hvert møte utover åtte møter pr. kalenderår
 
Valgkomitéens årlige godtgjørelse settes til: 
  • Leder               kr             6 000,- pr. møte     (nå kr 5 000)
  • Medlemmer    kr            4 000,- pr. møte     (nå kr 3 000)"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden post 13: Vedtektsendringer
 
Vedtak
"Vedtektenes § 2-2 endres slik at bestemmelsen gis følgende ordlyd:
 
Selskapets styre består av 9 eller 10 medlemmer uten varamedlemmer. 6 eller 7 medlemmer velges av representantskapet for ett år om gangen. 3 medlemmer velges av og blant de ansatte for to år om gangen etter særlige regler.
 
Vedtektenes § 2-7 annet ledd endres slik at bestemmelsen gis følgende ordlyd:
 
Generalforsamlingen innkalles av representantskapets ordfører. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest to uker før møtet skal holdes.
 
Vedtektenes § 1-2 endres slik at bestemmelsen gis følgende ordlyd:
 
Selskapets formål er som morselskap i finanskonsern å forvalte sine eierinteresser i konsernet i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven.
 
Vedtektenes § 1-4, 1. ledd endres slik at bestemmelsen gis følgende ordlyd:
 
Alt erverv av aksjer skal meldes til det verdipapirregister hvor selskapets aksjer er registrert."
 
Dagsorden post 14: Godkjenning av revisors godtgjørelse
 
Vedtak
"Revisors honorar for arbeidet med revisjon av Storebrand ASA for 2007
fastsettes til kroner 950 000."      
 
Oslo, 23. april 2008
 
 

Abonner