STB -1. halvår 2008: Solid posisjon i et svakt marked

 1. halvår 2008: Solid posisjon i et svakt marked
 
 
  • Konsernresultat på 728 millioner kroner i 1. halvår og 193 millioner kroner i kvartalet
  • God vekst i kundemidler i livvirksomheten, og vekst i SPPs markedsandeler
  • Robust bufferkapital og styrket solvensmargin i 2. kvartal
  • Integrasjonsarbeidet i SPP går som planlagt
 
Halvårsrapport og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no
 
Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, kl 0900. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1500. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).
 -------------------------------
Pressemelding:
1. halvår 2008: Solid posisjon i et svakt marked
 
  • Konsernresultat på 728 millioner kroner i 1. halvår og 193 millioner kroner i kvartalet
  • God vekst i kundemidler i livvirksomheten, og vekst i SPPs markedsandeler
  • Robust bufferkapital og styrket solvensmargin i 2. kvartal
  • Integrasjonsarbeidet i SPP går som planlagt
 
- Storebrand har en sterk finansiell stilling og lykkes godt i konkurransen om kundene. Resultatet etter første halvår er preget av stor markedsuro, og vi har god nytte av vårt systematiske arbeid med risikostyring. Integrasjonen av SPP følger fastsatte planer, og forenkling og effektivisering av Storebrands drift gis høy prioritet, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en kommentar. 
 
Positiv flyttebalanse
Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand Livsforsikring på 3 078 millioner kroner i 1. halvår og 908 millioner kroner i 2. kvartal. Selskapet har for 10. kvartal på rad en positiv flyttebalanse i forhold til konkurrentene. Livselskapets resultat i 1. halvår er preget av svake finansmarkeder. Selskapet har i 2. kvartal styrket marginene i forhold til alle kapitalkrav og har robuste tilleggsavsetninger. Solvensmarginen er økt fra 136 prosent ved årsskiftet til 150 prosent ved utgangen av 2. kvartal
 
Det er god utvikling i premieinntekter i tjenestepensjonsmarkedet. For kollektive forsikringer med investeringsvalg var det i 1. halvår en økning på 33 prosent og i 2. kvartal en økning på 36 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen følger av økt konvertering fra ytelsespensjon til innskuddspensjon og positiv flyttebalanse med konkurrentene.
 
Premieinntektene i privatmarkedet er preget av at det ikke tegnes ny forretning i tradisjonell individuell kapitalforsikring og rente-/pensjonsforsikring. Det nye produktet Individuell pensjonssparing (IPS) lanseres i 3. kvartal 2008.
 
Salgsvekst i SPP
I SPP har den positive salgs- og markedsutviklingen fortsatt. Markedsandelene for nytegning innenfor tjenestepensjon økte fra 6 prosent til 9,8 prosent fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. I samme tidsrom økte markedsandelen i tjenestepensjonsmarkedet målt i premieinntekter fra 5,9 prosent til 7,6 prosent.
 
SPPs halvårsresultat er preget av et krevende finansmarked og svak avkastning. Storebrand Kapitalforvaltning overtar forvaltningen av SPPs midler fra kommende årsskifte. En omlegging av forvaltningen av kundenes pensjonskapital og tilpasning av tilhørende sikringsprogrammer er allerede besluttet. Endringen innebærer at aktivaallokering og forvaltning tilpasset kundegruppenes ulike nivåer av rentegaranti vil være på plass i løpet av 2008.
 
God utvikling i kapitalforvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomheten fikk et resultat før skatt på 99 millioner kroner i 1. halvår, hvorav 51 millioner kroner i 2. kvartal. Selskapet leverte god avkastning i forhold til sine referanseindekser i et krevende marked. Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 227 milliarder kroner ved utgangen av halvåret. Som følge av aksjemarkedsutviklingen er midler til forvaltning nå tilbake på samme nivå som ved utgangen av 2007. Sammenlignet med 2007 er det en positiv trend i midler til forvaltning fra eksterne kunder og fond.
 
 
Økte renteinntekter i banken
For Storebrand Bank viser utviklingen i netto renteinntekter en økning i 1. halvår sammenlignet med året før. Vekst i innskudd og utlån og en reprising av utlånsporteføljen for å dekke inn økte fundingkostnader har gitt positive effekter i 1. halvår 2008.
 
Nivået på misligholdsvolumet i banken vurderes som normalt, og på kort sikt vurderes tapsrisikoen i porteføljen å være uendret fra tidligere. Datterselskapet Storebrand Kredittforetak AS fikk i januar 2008 konsesjon til å etablere kredittforetak og utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Storebrand Kredittforetak AS har i april og mai utstedt de første obligasjonene med fortrinnsrett både i det norske og utenlandske markedet. Det etablerte låneprogrammet har mottatt Aaa-rating fra Moody's.
 
Veksten innenfor skade fortsetter
Salget av forsikringspoliser i Storebrand Skadeforsikring utviklet seg positivt også i 2. kvartal. I løpet av kvartalet økte antall forsikringspoliser i bestanden med 9 000. Selskapet har nå over 22 000 kunder. Hittil i år har den totale bestandspremien økt med 47 prosent og er nå på 180 millioner kroner.
 
Oslo, 13. august 2008
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35
 
Vedlegg: Styrets halvårs og 2. kvartalsrapport 2008