STB: Resultat 3. kvartal 2002

Report this content

God posisjon i et svakt marked

 • Storebrand Livsforsikrings ledende posisjon er opprettholdt gjennom sterk risikostyring. Resultatført avkastning i livselskapet utgjør hittil i år 0,93%
 • Den negative utviklingen i aksjemarkedet i kvartalet har gitt lave finansinntekter i morselskapet, livselskapet og i If Skadeförsäkring
 • Storebrand har en sunn finansiell stilling. Konsernets kapitaldekning er økt fra 13,1% til 14,9%, og refinansiering av obligasjonslån som forfaller juni 2003 er garantert fulltegnet
 • Forsikringsresultatet i If, hvor Storebrand eier 22,47%, er i klar bedring. Combined ratio utgjorde 103,6% i 3. kvartal
 • Storebrand Bank og Finansbanken fusjoneres. Den nye banken vil få en solid balanse og sammenslåingen bidrar til ytterligere kostnadsbesparelser innenfor bankområdet

  Konsernresultatet, som utgjør eiernes andel av driftsresultatet, utgjorde minus 446 mill. kroner i 3. kvartal (etter tilbakeføring av tilleggsavsetninger) og minus 1.730 mill. kroner hittil i år. Driftsresultatet utgjorde i 3. kvartal minus 1.353 mill. kroner (før tilbakeføring av tilleggsavsetninger) og minus 3.550 mill. kroner hittil i år.
   
  Vekst i helse- og risikosalg
  - Vi har lagt bak oss nok et kvartal med kraftig fall i aksjemarkedet. Markedsutviklingen innebærer at resultatet vi presenterer er svakt. Sterk styring av risiko har bidratt til at gruppens sunne finansielle stilling er opprettholdt. Det er gledelig å kunne konstatere at livselskapet styrker sin ledende posisjon med god soliditet og bransjens beste resultatførte avkastning, at salget av helse- og risikoprodukter utvikler seg positivt og at forsikringsresultatet i If er i sterk bedring. Våre interne forbedringsprogrammer utvikler seg som planlagt, sier adm. direktør Idar Kreutzer i en kommentar.
   
  Andelen av livselskapets investeringsportefølje i aksjer var ved utgangen av kvartalet 6,9%, ned fra 16,1% ved utgangen av 2. kvartal. Resultatført avkastning i 3. kvartal ble 0%, og så langt i år 0,93%. Livselskapets kapitaldekning økte fra 13,3% til 16,5% i 3. kvartal.
   
  Normaliserte tapsnivåer i Finansbanken
  I Finansbanken er brutto utlånsvolum redusert med 1,0 mrd. kroner til 15,6 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak en reduksjon av shipping-porteføljen, som ved utgangen av kvartalet var på 1,9 mrd. kroner. Tapsavsetningene har en resultateffekt på 19,0 mill. kroner i 3. kvartal, og dette er i tråd med forventede normaliserte nivåer. Rentenettoen er svak på grunn av høyt volum av lån som det ikke inntektsføres renter på.  Kostnadstiltakene gir effekt som planlagt.
   
  Resultatene i  Storebrand Bank og Storebrand Kapitalforvaltning påvirkes i betydelig grad av fallende aksjekurser og lavt salg av spareprodukter. I et svakt marked for salg av kapitalforvaltningsprodukter har Storebrand, relativt til konkurrentene, likevel oppnådd gode resultater. Storebrand hadde per utgangen av september netto nysalg i verdipapirfond på 1,5 mrd. kroner, noe som tilsvarer en markedsandel på hele 82%. Storebrand Bank oppnådde et resultat før skatt på minus 16,4 mill. kroner i 3. kvartal 2002. Resultat hittil i år er på minus 19,1 mill. kroner, mot minus 87 mill. kroner i samme periode i fjor. Tallene inkluderer nedskrivning av aksjer i Acta med henholdsvis 3,4 mill. kroner og 13,0 mill. kroner.
   
  Forsikringsresultatet i If viste en ytterligere forbedring i 3. kvartal, og combined ratio ble 103,6%, sammenlignet med 107,5% i 2001 (pro forma). Forbedringen er  resultatet av de omfattende lønnsomhetsforbedrende tiltak som er gjennomført i selskapet. Under svensk regnskapsstandard føres obligasjoner til amortisert verdi, mens de under norsk standard skal føres til markedsverdi. Den akkumulerte resultateffekten i 3. kvartal er 97 mill. kroner. Tidligere har man ikke justert for denne differansen da utslagene ikke har vært vesentlige. Svak finansavkastning medfører at resultatbidraget til Storebrand i perioden er minus 56 mill. kroner.
   
  Storebrand Bank og Finansbanken fusjoneres
  Det er  vedtatt å gjennomføre en sammenslåing av Finansbanken og Storebrand Bank. Fusjonen forventes å tre i kraft i mars 2003, forutsatt myndighetenes godkjennelse. En fusjon vil få regnskapsmessig effekt fra 1. januar 2003.
   
  Navnet på den nye banken vil være Storebrand Bank, mens Finansbanken-navnet beholdes som konseptbrand overfor næringssegmentet og formuende i den nye enheten. Per Kumle vil være adm. direktør i den nye banken. En fusjon vil sikre en samlet styring og oppfølging av Storebrands bankvirksomhet og forbedre konsernets lønnsomhet innen bankområdet.
   
  I forbindelse med forberedelsene til en fusjon av de to bankene har Storebrand sikret seg nye forpliktende lånefasiliteter på til sammen EUR 225 mill. Avtalene har ett års varighet.
   
   
  Oslo, 13. november 2002
   
   
  Vedlegg: Delårsrapport 3. kvartal 2002

  Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: Tel. 22315624 - Mob. 93480151 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: Tel. 22489586 - Mob. 93480012 <br> <br> Investor Relation: Nils Robert Hodnesdal: Tel. 22315533 - Mob. 93403813 <br>

 • Abonner

  Dokumenter og linker