Storebrand: 1. kvartal 2008: Godt resultat i svakt marked

 • Konsernresultat på 535 millioner kroner i kvartalet
 • Resultatet er positivt påvirket av overgang til ny livsforsikringslov
 • Sterk premievekst og flyttebalanse i Storebrand Livsforsikring
 • Solid vekst i nytegning og premieinntekter i SPP
 • Finansinntektene i livvirksomheten er preget av svak markedsutvikling
 • Positiv utvikling i netto renteinntekter i Storebrand Bank
 
Kvartalsrapport, analytikerpresentasjon og revisors beretning er vedlagt http://www.newsweb.no
 
Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, kl 0900. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1500. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).
 
Pressemelding:
1. kvartal 2008: Godt resultat i svakt marked
 
 • Konsernresultat[1] på 535 millioner kroner i kvartalet
 • Resultatet er positivt påvirket av overgang til ny livsforsikringslov
 • Sterk premievekst og flyttebalanse i Storebrand Livsforsikring
 • Solid vekst i nytegning og premieinntekter i SPP
 • Finansinntektene i livvirksomheten er preget av svak markedsutvikling
 • Positiv utvikling i netto renteinntekter i Storebrand Bank
 
- Storebrand viser en stabilt god utvikling i et kvartal preget av stor markedsuro. Risikostyringen fungerer som forutsatt, og den underliggende driften utvikler seg tilfredsstillende. Integrasjonsarbeidet med SPP går som planlagt og nysalget i Sverige øker, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en kommentar. 
 
Sterk premievekst i livsforsikring
For Storebrand Livsforsikring (eksklusiv SPP) ble totale premieinntekter eksklusiv tilflyttede midler 6,4 milliarder kroner i 1. kvartal 2008. Det gir en økning på 18 prosent i forhold til samme periode i fjor. For kollektive forsikringer med investeringsvalg er økningen i samme periode på 29 prosent. I tillegg er det bokført en netto tilflytting av kundemidler til Storebrand Livsforsikring på 2 193 millioner kroner i kvartalet.
 
Ny forsikringslov med forskrifter trådte i kraft i Norge ved årsskiftet. Den nye loven innebærer store endringer for livsforsikringsselskapene. Storebrand har gjennomført et omfattende arbeid for å sikre at endringene styrker selskapets konkurransekraft. Overgangen til ny forsikringslov har medført en inntekt i IFRS-regnskapet på om lag 200 millioner kroner, hovedsakelig gjennom en oppløsning av sikkerhetsfondet. I selskapsporteføljen er det inntektsført 235 millioner kroner i kursreserver i kvartalet.
 
Salgsvekst i SPP
I SPP Konsern viser samlede premieinntekter i kvartalet en positiv utvikling med en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. SPP har intensivert salgsarbeidet i alle kanaler. Sammen med økte markedsføringsaktiviteter har dette gitt seg utslag i en vekst i ny forretning på 50 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten i salget er først og fremst drevet av økt aktivitet i egne salgskanaler, men det er også vekst i salget som skjer gjennom forsikringsmeglere.
 
Resultatet i SPP Konsern er i kvartalet påvirket av svake finansmarkeder. I kvartalet har SPP innført dynamisk risikostyring etter de samme prinsipper som benyttes i Storebrand Livsforsikring. Dette innebærer at risikoen i fallende aksjemarkeder reduseres ved å selge aksjer slik at kunders og eiers risikokapital beskyttes. Villkorad återbäring (forsikringskundenes bufferkapital) var ved utgangen av 1. kvartal NOK 10,2 milliarder.
 
230 milliarder koner i forvaltning
Storebrand Kapitalforvaltnings kvartalsresultat er påvirket av uroen i finansmarkedene. Kombinasjonen av reduserte midler til forvaltning i fond og svak relativ avkastning i diskresjonære midler fører til lavere totale inntekter sammenlignet med samme periode i 2007. Totale kostnader reduseres sett i forhold til fjoråret som følge av lavere avkastningsbasert avlønning og god kostnadskontroll. Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 230 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Dette er en økning på 2,2 milliarder kroner fra årsskiftet.
 
Økte renteinntekter i banken
Storebrand Banks resultat er preget av positiv utvikling i netto renteinntekter med en vekst på 36 prosent i forhold til 1. kvartal i fjor. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble på 1,19 prosent i 1. kvartal, mot 1,07 prosent for hele 2007. Fortsatt kundevekst, pristilpasning av utlånsporteføljen og økt innskuddsdekning bidrar positivt til resultatutviklingen.
 
Veksten innenfor skade fortsetter
Storebrand Skadeforsikring oppnådde et godt salg i 1. kvartal. I løpet av kvartalet økte antall kunder med 3 315. Ved utgangen av 1. kvartal hadde selskapet mer enn 19 000 kunder.
 
Styrket kapitalbase i Storebrand Livsforsikring
For å sikre en optimal kapitalstruktur og kjernekapitaldekning i Storebrand Livsforsikring har styret i Storebrand ASA vedtatt å tilføre livselskapet 450 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Etter ervervet av SPP er de regulatoriske nøkkeltallene påvirket av konsolideringseffekter, og solvensmarginen og kjernekapitaldekning er noe lavere enn selskapets målsetting.
 
Kapitaltilførselen styrker solvensmarginen og kjernekapitaldekningen i Storebrand Livsforsikring.   Basert på nøkkeltallene ved utgangen av 1. kvartal vil solvensmargin og kjernekapitaldekning i Storebrand Livsforsikring etter emisjonen utgjøre henholdsvis 135 prosent og 6,0 prosent. Dette vil ikke ha betydning for gruppens konsoliderte finansielle stilling.
 
Aksjeemisjonen vil bli kontant innbetalt fra Storebrand ASAs likviditetsbeholdning. Det vil medføre en positiv gjeldsgrad i Storebrand ASA. Målsetningen om en netto gjeldsgrad over tid på null opprettholdes.
 
 
 
Oslo, 30. april 2008
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35
 
Vedlegg: Styrets 1. kvartalsrapport 2008

[1] Før skatt og amortisering av immaterielle eiendeler