Storebrand - Årsresultat 2001

Svakt 2001-resultat - sterk posisjon opprettholdt

·Det kraftige fallet i aksje- og sparemarkene førte til at år 2001 resultatmessig ble svakt
·Konsernresultatet utgjorde i 4. kvartal minus 196 mill. kroner og for hele året minus 1.430 mil. kroner. Driftsresultatet ble i 4. kvartal pluss 1.234 mill. kroner og for hele året minus 1.837 mill. kroner før oppløsning av tilleggsreserver
·Storebrand livsforsikring avslutter 2001 med en verdijustert avkastning på 1,5 prosent, en kostnadsprosent på 0,88 og 6,6 milliarder kroner i bufferkapital
·Engangseffekter knyttet til salg av Storebrand Finans, sammenslåingen av If og Sampo og omstillinger i Finansbanken og Storebrand Bank utgjør minus 91 mill. kroner i 4. kvartal


Utviklingen i finansmarkedet vil også fremover påvirke resultatet. Styrket konkurransekraft gjennom god relativ avkastning, reduserte kostnader og omfattende lønnsomhetsforbedrende tiltak i alle virksomhetsområder gir godt håp om vesentlig bedrede resultater i 2002 , sier adm. direktør Idar Kreutzer.

Resultat pr. aksje ble minus 4,15 kroner mot 1,67 kroner i 2000 eksklusive særskilte poster.
Konsernets kapitaldekning er på 12,9 prosent ved utgangen av 2001, som er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før.

Med bakgrunn i det negative resultatet og fastsatt utbyttepolitikk, foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for 2001.

Robust mot svake resultater
Storebrand Livsforsikrings Embedded Value, som er et uttrykk for virksomhetens verdi basert på fremtidig inntjening, var ved utgangen av 2001 på 7,4 milliarder kroner, mot 7,7 milliarder kroner ved forrige årsskifte. Verdien av nysalg på 134 millioner kroner er inkludert i Embedded Value-beregningen for 2001. Dette viser at en vurdering av langsiktig verdi av livsforsikringselskapet er lite påvirket av svake resultater et enkelt år.

Både risiko- og administrasjonsresultatet i livsforsikring er forbedret i løpet av fjoråret. Kostnadskontrollen er god og målt mot gjennomsnittlige kundefond er kostnadsprosenten gjennom året redusert til 0,88. På grunn av god risikostyring gjennom året og et oppsving i aksjeverdiene i 4. kvartal, har livselskapet ved inngangen til år 2002 kursreserver på 844 mill. kroner.

I Storebrand Bank er resultatet sterk preget av fallet i aksje- og sparemarkedene. Et betydelig resultatforbedrende program, som blant annet inkluderer en bemanningsreduksjon på over 50 årsverk, er iverksatt. Målsettingen om å gå i balanse inneværende år står fast. For Finansbanken ga store tapsavsetninger på shippingporteføljen i 2. kvartal et negativt resultat for året som helhet. I 4. kvartal har den underliggende driften utviklet seg bra. 4. kvartal ga et positivt resultat før tapsavsetninger på 46 mill. kroner og 10 mill. kroner etter tap.

Storebrand Kapitalforvaltning har et resultat på 14 mill. kroner, mot 67 mill. kroner året før. Storebrand Optima var beste norske aksjefond i 2001. I et krevende marked har Storebrand Fondene økt sin markedsandel. Det er oppnådd et gjennombrudd i kommunesektoren med SRI (miljømessige og sosiale investeringer) mandat for tre kommuner. Gjennom distribusjonsavtaler i Frankrike og Australia, har Storebrands SRI fond vist at de også er konkurransedyktige internasjonalt. Storebrand Kapitalforvaltning har som første norske forvalter blitt tildelt et taktisk aktivaallokeringsmandat fra Petroleumsfondet.

Storebrand Helseforsikring har hatt et godt salg i 2001, med særlig sterk økning i 4. kvartal. Premieinntektene var på 32 mill. kroner, en økning på 82 prosent fra året før.
Fremtidsutsikter
Storebrand har, og vil også fremover ha sterk fokus på å forbedre lønnsomheten i forretningssystemet. Sentralt i dette arbeidet er en stram balansestyring og gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak. Storebrand vil vektlegge en optimal utnyttelse av de samlede ressurser i konsernet.

Storebrand har en verdioptimaliserende strategi i forhold til skadevirksomheten i If, og er av den oppfatning at prisøkninger samt et spekter av øvrige tiltak vil snu den negative trenden i skadevirksomheten. Det forventes derfor at If som den dominerende nordiske aktør vil vise betydelige resultatforbedringer fremover.

Oslo, 20. februar 2002

Vedlegg: Delårsrapport 4. kvartal 2001

Kontaktpersoner: <br> <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br>22489586 - 93480012 <br>Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: <br>22315624 - 93480151 <br> <br> <br>

Abonner

Dokumenter og linker