Storebrand: Godt grunnlag for innføring av obligatorisk tjenestepensjon

- En ny obligatorisk tjenestepensjonsordning må være kostnadseffektiv, fleksibel og legge til rette for spleiselag mellom bedriften og de ansatte. Vi trenger en grundig vurdering av hvilken modell som best ivaretar disse hensynene. Storebrand legger 25. januar frem en forskningsrapport som gir et godt grunnlag for en viktig debatt, sier Storebrands konsernsjef Idar Kreutzer.

Forskningsstiftelsen Fafo og ECON Analyse er i fellesskap engasjert av Storebrand til å utrede aktuelle modeller for innføring av obligatorisk tjenestepensjon. Modellene som Regjeringen presenterte fredag, er blant dem Fafo og ECON drøfter i rapporten. Finansminister Per-Kristian Foss, Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg og representanter fra arbeidslivets parter vil være til stede når rapporten presenteres.
 
Regjeringen foreslår to hovedmodeller for obligatorisk tjenestepensjon i Pensjonsmeldingen, som ble lagt frem fredag.
§         Modell 1: En sentralisert innskuddsbasert pensjonsordning med investeringsvalg for alle arbeidstakere, også de som har tjenestepensjon i dag. Dette kommer på toppen av modernisert folketrygd. Skattemyndighetene står for innkreving av innskudd, og pensjonsinnskuddene forvaltes av godkjente pensjonsinnretninger.
§         Modell 2: En lovpålagt forpliktelse for bedriftene til å etablere en pensjonsordning med utgangspunkt i dagens tjenestepensjonsordninger. Minstestandarder innarbeides i eksisterende lovgivning, og etablerte ordninger som oppfyller disse vil kunne fortsette som før.
 
- Det er liten tvil om at dagens tjenestepensjonsordninger er det beste utgangspunktet om man ønsker at et obligatorisk system skal være på plass allerede fra 1. januar 2006. Som Regjeringen påpeker, finnes det fordeler og ulemper med begge modellene. En sentralisert modell vil innebære at det må bygges opp et nytt system for administrasjon av tjenestepensjoner i statlig regi. Dette er tid og kostnader man vil spare ved å ta utgangspunkt i dagens tjenestepensjonsordninger, sier Kreutzer.
 
Han mener det er sentralt at både bedrifter med og uten tjenestepensjon i dag blir tatt hensyn til i vurderingene av et nytt system for obligatorisk tjenestepensjon. For bedrifter som har etablert tjenestepensjon i dag vil valg av modell 2 forhindre at dagens etablerte ordninger må endres. I privat sektor er i dag nær 600.000 ansatte allerede medlemmer i tjenestepensjonsordninger. Når det gjelder bedrifter uten tjenestepensjon, og særlig små bedrifter, vil modell 1 trolig oppleves som den enkleste ordningen å innføre. Men mange av bedriftene som i dag ikke har tjenestepensjon, vil også ha ønske om mer fleksible løsninger.
 
- Regjeringen har også foreslått en kombinasjon av modell 1 og 2, men fraråder dette på grunn av at denne kombinasjonen vil være mer komplisert enn å velge en av modellene. Vi tror likevel det er viktig at dette alternativet tas med i den videre debatten, fordi det kan gjøre det enklere for bedrifter både med og uten tjenestepensjon å finne en løsning som er tilpasset bedriftens behov, sier Kreutzer.
 
Selvstendige næringsdrivende kan i dag ikke tilknyttes en kollektiv tjenestepensjonsordning med de skattefordeler det ligger i denne typen pensjonssparing. De individuelle pensjonsproduktene som denne gruppen kan velge mellom dersom de ønsker å spare til pensjonstilværelsen, har mindre skattefordeler enn de kollektive ordningene. Skattereglene for individuelle pensjonsavtaler (IPA) bør derfor forbedres.
 
- Alle grupper i arbeidslivet, også de som ikke er arbeidstakere, bør kunne benytte samme skatteregler på de pensjonsløsninger de har anledning til å spare i, sier Kreutzer.
 
Som leverandør av pensjonsordninger til norske bedrifter siden 1917 har Storebrand bred erfaring i å tilpasse tjenestepensjonsordningene til skiftende rammebetingelser.
 
- Vi kan raskt tilby ordninger som både tilfredsstiller kravene til kostnadseffektivitet og valgfrihet. For finansnæringen vil innføringen av obligatorisk tjenestepensjon være viktig uavhengig av modellvalg. Det er imidlertid avgjørende at et nytt system for tjenestepensjoner er basert på en helhetsvurdering. Forskningsrapporten som Storebrand har engasjert Fafo og ECON til å utarbeide, vil være et nyttig bidrag til denne debatten, sier Kreutzer.
 
 
Oslo, 10. desember 2004

Kontaktpersoner: <br> Informasjonssjef Per Ivar Sandvik: <br> tlf. 22 31 14 62 - mob. 93 40 31 83 <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12

Abonner