Storebrand: Banklovkommisjonens forslag vedrørende fripoliser og kapitalkrav

Banklovkommisjonens utredning NOU 2012:3 ble overlevert Finansdepartementet i dag 17. januar 2012. Banklovkommisjonen foreslår i denne utredningen endringer i foretakspensjonslovens regler om fripoliser. Banklovkommisjonen vil arbeide videre med et nytt regelverk for forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger tilpasset pensjonsreformen og endrede markedsforhold.

I NOU 2012:3 peker Banklovkommisjonen på at det eksisterende regelverket for fripoliser vil medføre krav om en betydelig økning i solvenskapital under Solvens II. Banklovkommisjonen beskriver blant annet et "worst case" hvor kapitalkravet som følge av fremtidige fripoliser ikke lar seg håndtere uten vesentlige tilpasninger i rammebetingelsene (NOU 2012:3 side 39).

De vurderinger Banklovkommisjonen gjør i utredningen samsvarer i stor grad med de vurderinger Storebrand tidligere har gitt uttrykk for når det gjelder behovet for tilpasninger i norske rammebetingelser til Solvens II. Endringer i norsk regelverk er nødvendig for å sikre et godt og stabilt tjenestepensjonssystem for bedrifter og ansatte.

Banklovkommisjonen foreslår i NOU 2012:3 lovendringer som kan bidra til bedre tilpasning av fripoliser til kapitalkravene som følger av Solvens II. Hovedpunktene i forslaget fremmet av Banklovkommisjonen er:

      1.    Frivillig konvertering av fripoliser til fripoliser med investeringsvalg
            Banklovkommisjonen foreslår å åpne for at kundene frivillig kan konvertere fripoliser til fripoliser med investeringsvalg uten garanti.

      2.    Konvertering av fripoliser med lav verdi til individuelle pensjonsavtaler
            I dag kan selskapet konvertere fripoliser som utgjør mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G[1]) til en individuell pensjonsavtale uten garanti. Banklovkommisjonen foreslår at terskelnivået for konvertering økes til 150 prosent av G for nye fripoliser. Dette utgjør om lag 13 prosent av reservevolumet for forventede fremtidige fripoliser i Norge.
             
      3.    Forkortet utbetalingstid for fripoliser med lav verdi
            Banklovkommisjonen foreslår å endre regelverket slik at flere små fripoliser vil utbetales som tidsbegrensede og ikke livsvarige ytelser.

Storebrand stiller seg positiv til at kundene får flere valgmuligheter ved forvaltning av fripoliser. Storebrand støtter de foreslåtte tiltakene, som vil bidra til å redusere kapitalkravene under Solvens II. Vi understreker samtidig at disse ikke er tilstrekkelige til å løse utfordringene knyttet til fripoliser under Solvens II for det norske tjenestepensjonsmarkedet. 
Storebrand har en konstruktiv dialog med myndighetene om disse spørsmålene.

Banklovkommisjonens foreliggende utredning skal nå vurderes av Finansdepartementet, og det forventes en offentlig høring i 1. halvår 2012.

Banklovkommisjonen arbeider videre med nytt regelverk for forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger. Hovedspørsmål i dette arbeidet er:

  • Utforme nye forsikringsbaserte pensjonsordninger som er konkurransedyktige alternativer sett i forhold til både bedriftenes kostnadsnivå og til pensjonsinnretningenes avkastningsrisiko og biometriske risiko, bl. a. med sikte på å dempe virkningene av et nytt kapitalkravsregime.

  • Håndtering av pensjonsrettigheter opptjent under eksisterende pensjonsordninger ved overgangen til nye forsikringsbaserte pensjonsordninger. Det vurderes som viktig å unngå insentiver til avvikling av eksisterende pensjonsordninger og utstedelse av nye fripoliser i et betydelig omfang.

Banklovkommisjonen planlegger å komme tilbake til dette i løpet av mai/juni 2012.

Banklovkommisjonen vektlegger viktigheten av at livsforsikringsselskapene har tilgang til langvarige renteinvesteringer med lav risiko i norske kroner.  Banklovkommisjonen har ikke hatt mandat for å utrede og foreslå tiltak for å styrke tilgang til slike langvarige renteinvesteringer.

"Banklovkommisjonen redegjør i utredningen for de utfordringer livsforsikringsselskapene står overfor ved forvaltningen av fripoliser. I tillegg til de konkrete forslag som fremmes, gir utredningen et godt analysegrunnlag for det videre arbeid med nye pensjonsprodukter", heter det i en pressemelding fra finansminister Sigbjørn Johnsen.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2012/utredning-om-fripoliser-og-kapitalkrav.html?id=669927

Lysaker, 17. januar 2012

Kontaktpersoner:

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Direktør for næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35


[1] G = NOK 79216

Abonner