STOREBRAND: FORSLAG OM ENDRING I SKATTELOVEN

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/). Fritaksmetoden for aksjer slik den i dag er utformet innbærer at livsforsikringsselskaper kan få en skattekostnad ved verdifall og en skatteinntekt ved verdistigning på aksjer innenfor EØS-området.

Storebrand vil med den foreslåtte endringen få en skattekostnad på inntil 28 prosent. På sikt vil dette ha en negativ effekt på inntjeningen i livsforsikringsvirksomheten og verdien av forsikringskontraktene ("embedded value"). Tilsvarende vil den foreslåtte endringen virke positivt ved at den reduserer en potensiell skattekostnad ved verdifall på aksjer. Effekten vil være avhengig av aksjeandel, aksjemarkedets utvikling og bruk av fremførbart underskudd.

Storebrand hadde fremførbare underskudd og godtgjørelser på 11,5 milliarder kroner, og et grunnlag for netto utsatt skattefordel på 5,7 milliarder kroner pr 31. desember 2010 (Storebrand årsrapport 2010, note 26). Slik forslaget er utformet vil det fremførbare underskuddet kunne videreføres. Som en følge av børsfallet i 2011 er det fremførbare underskuddet redusert. Utsatt skattefordel vil bli vurdert balanseført. Utsatt skattefordel inngår ikke i kapitalgrunnlaget i det gjeldene regelverk for solvens- eller kapitaldekning.

Storebrand legger frem tall for 4. kvartal 2011 den 14. februar 2012 og vil i den forbindelse redegjøre nærmere for effektene av de foreslåtte endringene i skatteloven for konsernet.

Lysaker, 2. januar 2012

Kontaktpersoner:

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner