Storebrand: Resultat 2. kvartal 2006

  1. kvartal 2006: God resultatutvikling og kundevekst
  • Konsernresultatet etter 1. halvår ble 811 millioner kroner, sammenlignet med 706 millioner kroner i samme periode i 2005.
  • God resultatført finansavkastning i livselskapet gir solide resultater til kunder og eiere.
  • Nedgangen i norske og internasjonale aksjemarkeder i 2. kvartal har påvirket livselskapets verdijusterte avkastning og kursreguleringsfond.
  • Høy aktivitet og godt salg av obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
  • Stor kundetilgang i banken og positiv utvikling i utlånsporteføljen. Sterk konkurranse gir marginpress i utlånsmarkedet.
  • Tilfredsstillende resultatutvikling i Storebrand Kapitalforvaltning.
 
- Storebrand leverer et godt resultat i et marked preget av vekst og sterk konkurranse. I kvartalet er Storebrands sterke posisjon i pensjonsmarkedet bekreftet. Det er god kundevekst i banken, resultatfremgang innenfor kapitalforvaltning og skadeetableringen er i rute, sier konsernsjef Idar Kreutzer.
 
OTP: 100 000 ansatte på plass
Storebrand Livsforsikring har så langt i år bokført en netto tilflytting på 3,5 milliarder kroner, hvorav 0,7 milliarder i 2. kvartal. Den positive markedsutviklingen har dermed fortsatt. I markedet for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er konkurransen sterk og aktiviteten høy. Avtaler med næringslivsorganisasjonen NHO, et stort antall bransjeforeninger og store bedrifter som Manpower og Norgesgruppen gir Storebrand et godt salg av tjenestepensjon i bedriftsmarkedet.  OTP-avtalene som så langt er inngått omfatter om lag 100 000 ansatte, tilsvarende om lag 20 prosent av totalmarkedet.
 
Livselskapet oppnådde en verdijustert kapitalavkastning på 2,4 prosent etter årets seks første måneder, hvorav minus 0,4 prosent i 2. kvartal. Resultatført finansavkastning ble i samme periode 3,4 prosent, hvorav 1,8 prosent i 2. kvartal.
 
Fremgang i kapitalforvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomheten har et resultat før skatt på 52 millioner kroner hittil i år, mot 22 millioner kroner etter samme periode i fjor. Hovedforklaringen til resultatfremgangen er lavere kostnader, økte avkastningsbaserte honorarer og økt forretningsvolum. Det ble oppnådd bedre avkastning enn referanseindeksene for 64 prosent av verdipapirfondene selskapet forvalter. Det er særlig norske aksje- og rentefond som har hatt meravkastning.
 
9 000 nye bankkontoer åpnet
De markedsaktiviteter og pristiltak som Storebrand Bank har gjennomført i 2005 og hittil i 2006 har videreført den positive utviklingen for låneporteføljen. Veksten i antallet kontoåpninger har fortsatt inn i 2006. Hittil i år er det blitt åpnet over 9 000 nye kontoer i privatsegmentet og brutto utlån har i samme periode økt med 1,2 milliarder kroner. Sterk konkurranse om utlånskundene fører til marginpress for aktørene i bankmarkedet.
 
Skadeetablering i rute
Storebrand har besluttet at selskapet skal starte salg av skadeforsikringsprodukter i personmarkedet. Storebrand kompletterer dermed selskapets produkttilbud og forsterker satsingen i personmarkedet. Etableringen av skadevirksomheten følger den oppsatte plan med distribusjonsoppstart i løpet av 4. kvartal 2006. Alle nøkkelpersoner innenfor produkt, kundeservice/skadeoppgjør og prosjekter/administrasjon er ansatt. 
 
Oslo, 10. august 2006
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86  - mob. 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - mob. 93 40 38 13
 
Vedlegg: Styrets 2. kvartalsrapport 2006
               Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2006