Storebrand ASA : Storebrand Livsforsikring AS har utstedt et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende EUR 300 millioner

21 mars 2013 Storebrand Livsforsikring AS har utstedt et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende EUR 300 millioner med 6,875% fast / flytende rente

Storebrand Livsforsikring AS ("Storebrand") har gjennomført en vellykket plassering av et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende EUR 300 millioner med fast / flytende rente med forfall i 2043 og med en fast, årlig kupongrente på 6,875%.

Storebrand har en førtidig innløsningsrett ("call") fra 2023 og mulighet for valgfri eller obligatorisk utsettelse av renter under visse omstendigheter. Lånet vil kvalifisere som tilgjengelig solvenskapital under eksisterende solvensregelverk og er ment å kvalifisere som Tier 2 kapital under fremtidig europeisk kapitaldekningsregelverk for forsikringsselskaper (Solvens II). Lånet har oppgjørsdato 4. april 2013 og det vil bli notert på Luxembourg Stock Exchange som er et regulert marked.

 Storebrand vil benytte lånebeløpet til å betale tilbake eksisterende ansvarlig gjeld og for å finansiere selskapets aktiviteter generelt.

Citi og J.P.Morgan har strukturet lånet og er sammen med Nordea tilretteleggere for transaksjonen.

Lysaker, 22. mars 2013

Kontaktpersoner:
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35
Finansdirektør Sigbjørn Birkeland: Mobil 93 48 08 93

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Abonner