STOREBRAND ASA: 2. kvartal 2019 – konsernresultat på 578 millioner kroner i kvartalet og 1 311 millioner kroner hittil i år

  •  Konsernresultat på 578 millioner kroner i andre kvartal, og 1 311 millioner kroner hittil i år
  •  Solvensgrad 167 prosent 
  •  God avkastning til kundene fører til 166 millioner kroner i opptjente, men ikke bokførte avkastningsbaserte inntekter i første halvår 

Storebrand leverer tilfredsstillende underliggende resultater justert for avkastningsbaserte kostnader og omstillingskostnader. Salget er godt og vi har vunnet mange nye kunder i både Norge og Sverige som vi ser frem til å ønske velkommen i andre halvår, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Driftsresultat er underliggende tilfredsstillende, men preget av omstillingskostnader og periodisering av avkastningsbaserte kostnader

Driftsresultatet for andre kvartal var 474 millioner kroner, ned fra 645 millioner kroner i andre kvartal 2018. God avkastning i Skagen-fondene øker de avkastningsbaserte kostnadene med 44 millioner i kvartalet samtidig som de relaterte inntektene først kan bokføres ved utgangen av året. Kostnader knyttet til omstruktureringer, som vil gi lavere kostnader fremover, påvirker driftsresultatet med 45 millioner kroner. Et ordinært forsikringsresultat i kvartalet etter ekstraordinært gode forsikringsresultater i andre kvartal 2018 gir et lavere driftsresultat sammenlignet med fjoråret.

Storebrand går inn i markedet for offentlig tjenestepensjon

Pensjonssystemet for offentlig sektor er i ferd med å tilpasses pensjonsreformen. De nye reglene trer i kraft fra 2020. Storebrand har besluttet å returnere til markedet for offentlig tjenestepensjon for kommuner. Dette markedet er i dag dekket av egne pensjonskasser og Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Godt salg i kvartalet

Storebrand ser frem til å ønske Posten og deres ansatte velkommen. Posten er den største innskuddspensjonskunden som flytter til konsernet noensinne, med 3 milliarder i midler til forvaltning og 300 millioner i årlige premier. I den svenske virksomheten fortsetter nysalget i høyt tempo med en økning på 38 prosent sammenlignet med året før.

Forvaltningskapitalen øker til 751 milliarder kroner                                                                  

Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen i andre kvartal, noe som bidro til å løfte forvaltningskapitalen fra 707 milliarder kroner til 752 milliarder kroner, sammenlignet med andre kvartal 2018.

Innen innskuddspensjon økte midlene til forvaltning med 20 milliarder kroner, tilsvarende 11 prosent. God avkastning, godt salg og strukturell markedsvekst driver veksten. Forvaltet innskuddspensjonskapital har i kvartalet passert 100 milliarder kroner både i Norge og Sverige.

Forsikringsvirksomheten vokser etter en periode med flat utvikling. Samlet årlig bestandspremie økte 2 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor og innenfor skadeforsikring vokste bestandspremien med 6 prosent i den samme perioden.

Fortsatt sterk kostnadskontroll og robust soliditet

Den underliggende kostnadskontrollen i konsernet er sterk, og Storebrand opprettholder målet om reduserte kostnader mellom 2015 og 2020. I tråd med denne målsettingen har konsernet gjennomført en rekke omstruktureringer i andre kvartal, som gir en engangskostnad på 45 millioner kroner.

Soliditeten i konsernet er robust. Solvens II-margin var beregnet til 167 prosent ved utgangen av andre kvartal. Solvensen er redusert med seks prosentpoeng i kvartalet, i hovedsak som følge av en lavere og flatere rentekurve.

NØKKELTALL I KVARTALET:

(Q2-18 i parantes)

  •  Solvens II 167% (167%)
  •  Resultat pr. aksje justert for amortisering 1,21 (1,46)
  •  Egenkapital 32 242 (30 227)

Aktivitet i forbindelse med 2. kvartal 2019

07.30: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10.00: Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker. Web-TV Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

14.00: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. (Passord Storebrand). For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir .

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no

eller (+47) 934 12 155

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no

eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 750 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5 -12.