Storebrand ASA: 3. kvartal 2015: Godt spare- og forsikringssalg, kvartalsresultat påvirket av volatile finansmarkeder


•Konsernresultat på 176 millioner kroner i 3. kvartal og 1 085 millioner kroner hittil i år
•Solid vekst innenfor sparing og skadeforsikring i 3. kvartal
•Ansatte med pensjon i Storebrand velger Storebrands privatprodukter


– Vi leverer et kvartalsresultat som på den ene siden preges av volatile finansmarkeder og på den andre siden av solid vekst. Svak avkastning i obligasjonsmarkedet og børsnedgang svekker resultatet, mens den underliggende driften er god. Vi opplever betydelig inntektsvekst fra salg av spareprodukter, lån og skadeforsikring, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Solid vekst innenfor sparing til pensjon og skadeforsikring

Markedet for innskuddspensjon er i sterk vekst, og snart har 9 av 10 arbeidstakere i privat sektor i Norge innskuddspensjon. Storebrand er markedsleder i det norske markedet, med en markedsandel på om lag 33 prosent. I Sverige er SPP tredje største aktør i fondsforsikringsmarkedet innenfor området Øvrig tjenestepensjon med en markedsandel på 15 prosent av alt nysalget.

– Etterspørselen etter fondsbasert sparing er voksende, både i bedrifts- og personmarkedet. På bedriftssiden skyldes det hovedsakelig at bedriftskundene flytter bedriftspensjonen fra ytelse- til innskuddspensjon. I personmarkedet lykkes vi godt med å tilby attraktive produkter og tjenester til ansatte i bedrifter med pensjon i Storebrand. Over halvparten av kundene som velger Storebrands løsninger som privatpersoner har tjenestepensjonen sin hos oss, sier Grefstad.

Storebrand satser på boliglån med inntil 20 års fastrente

I forrige uke lanserte Storebrand boliglån med fastrente og opp til 20 års bindingstid. Som pensjonstilbyder er det naturlig å tenke langsiktig, og dette produktet gir kundene mulighet for forutsigbare utgifter i hele lånets levetid.

– Vi har ambisjoner om å vokse betydelig i markedet for fastrentelån og være billigst på alle bindingstider. Fastrentelån er et attraktivt tilbud til kunder som verdsetter forutsigbarhet og trygghet i sin privatøkonomi. Med dette tilbyr vi våre kunder en svært rimelig forsikring mot en renteoppgang, sier Grefstad.

Fortsatt kostnadseffektivisering

Storebrand har målsatt å ha kostnader i prosent av inntekter på under 60 prosent. I tredje kvartal var 12 måneders rullerende gjennomsnitt på 59,3 prosent. I oktober ble det varslet omstilling innenfor Kundeområde Norge og det forventes en reduksjon på 65 årsverk innfor dette forretningsområdet. Det vil også være behov for bemanningsreduksjoner i andre deler av konsernet i 2016. Styrking av konkurransekraften gjennom fortsatt effektivisering er en prioritert oppgave.

Partnerskap for å øke kundeorienteringen og lønnsomheten

Storebrand har over de siste åtte årene bygget opp et effektivt og veldrevet servicesenter i Vilnius i Litauen. Selskapet leverer forretnings- og IT-tjenester til hele konsernet og har 370 ansatte. For ytterligere å styrke kundeleveranser og øke effektiviteten, vurderer Storebrand et driftssamarbeid en ekstern partner hvor deleierskap i servicesenteret vil inngå.

– Vi er nå i sluttforhandlinger om et strategisk partnerskap med ledende globale aktører innenfor forretnings- og IT-tjenester. Et slikt samarbeid vil legge grunnlaget for en enda mer kundeorientert utvikling av konsernets IT-løsninger og vil også innebære samarbeid om innovasjon og forretningsutvikling. Dette vil forbedre kundeopplevelsene og styrke lønnsomheten i årene som kommer, sier Grefstad.

Eiers kostnad for økt levealder redusert med 500 millioner kroner

Storebrand har et samlet behov for oppreservering knyttet til økt levealder på 12,4 milliarder kroner. Oppreseveringen må være ferdig avsluttet i løpet av 2020. Per 3. kvartal 2015 er det avsatt 8,3 milliarder kroner til dette formålet, og det gjenstående oppreserveringsbehovet er 4,1 milliarder kroner.

Estimatet for hvor mye resultatet vil påvirkes av oppreserveringen for langt liv reduseres fra i gjennomsnitt 90 til 65 millioner kroner per kvartal. Til sammen utgjør dette en redusert kostnad på om lag 500 millioner kroner.

Soliditet

Solvens II-regelverket innføres fra januar 2016. Storebrands målsetting er en solvensmargin etter det nye regelverket på 130 prosent inkludert bruk av overgangsregler. Ved utgangen av 3. kvartal 2015 var estimert solvensmargin etter Solvens II-regelverket på 146 prosent. Storebrand vil fortsette arbeidet med å tilpasse virksomheten til nye solvensregler.

Lysaker, 28. oktober 2015

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig.