Storebrand ASA, 3. kvartal 2017

  • Konsernresultat på NOK 773 mill. i 3. kvartal 2017, NOK 2 322 mill. hittil i år
  • God topplinjevekst innenfor Sparing og sterkt finansresultat
  • Solvensmargin på 160 prosent
  • Storebrand overtar Silvers forsikringsporteføljer og kjøper Skagen

-Det sterke driftsresultat i kvartalet er preget av god volumvekst innenfor Sparing kombinert med et godt resultat i Forsikring. Utviklingen viser at Storebrand lykkes med vridningen fra garanterte til ikke-garanterte produkter, samtidig som vi gjennom god kostnadsstyring løpende tilpasser kostnadsbasen tilsvarende, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

God vekst i driftsresultatet

Driftsresultatet er i 3. kvartal NOK 596 mill., en økning på 27% sammenliknet med 3. kvartal i fjor. Inntektene for segmentet Sparing vokser med 12% i kvartalet, og reflekterer god avkastning, økt volum og bedret utlånsmargin i Bank. Segmentet Forsikring bidrar til resultatvekst gjennom lavere skadeprosent i kvartalet sammenliknet med fjoråret. Underliggende utvikler kostnadene seg nominelt flatt fra 3. kvartal 2016, justert for finansskatt og spesielle poster, og bekrefter god kostnadskontroll.

Solvensmargin

Solvensmargin med overgangsregler er 160 prosent per 3. kvartal. God avkastning og et sterkt kvartalsresultatet er positivt for solvensmarginen, mens rentenedgang og oppdatering av forutsetninger virker negativt og bidrar til at solvensmarginen totalt sett reduseres med 3 prosent poeng fra 2. kvartal 2017.

Storebrand overtar Silvers forsikringsporteføljer og kjøper Skagen

Storebrand meldte i separate børsmeldinger 24. og 25. oktober at Storebrand overtar Silvers forsikringsporteføljer og kjøper Skagen. Se disse meldingene for ytterligere informasjon.

Investor- og analytikerpresentasjon onsdag 25.10.2017 kl 10:00 CET vil bli avholdt på engelsk. Presentasjonen vil sendes live på storebrand.com/ir. Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A.

Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand.

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken: jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 620 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.