Storebrand ASA: Detaljerte retningslinjer for reservering av nytt dødelighetsgrunnlag

Finanstilsynet publiserte 2. april 2014 endelige retningslinjer for opptrappingsplaner. Disse bygger på brev fra Finansdepartementet av 27. mars 2014.

Finanstilsynet besluttet i mars 2013 at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 1. januar 2014. Dette setter krav til økte premier og høyere forsikringstekniske avsetninger for å dekke fremtidige forpliktelser.

Retningslinjer for oppreservering

  • Oppreserveringsperioden kan ha en varighet på inntil 7 år (frem til og med 2020). Søknad om oppreserveringsperiode skal godkjennes av Finanstilsynet.
  • Oppreserveringen kan finansieres gjennom tilbakeholdelse av kundeoverskudd. Avkastningsoverskudd på en kontrakt, kan ikke benyttes til å styrke avsetningene på andre kontrakter (ingen "solidaritet").
  • Selskapets bidrag på minimum 20 prosent av oppreserveringsbehovet skal tilføres på kontraktsnivå.
  • Oppreserveringen må minimum skje lineært i perioden.

Konsekvenser for Storebrand

  • Totalt oppreserveringsbehov på 12,5 milliarder kroner.
  • Storebrand har i perioden 2011 til 2013 samlet avsatt 4,3[1] milliarder kroner til fremtidig oppreservering.
  • Storebrand har også andre buffere som vil kunne brukes til å løfte bokført avkastning i perioden.
  • Samlet bidrag fra eier, vil avhenge av bokført avkastning på investerte kundemidler i perioden. Avhengig av bokført avkastning, vil forventet resultateffekt være:
Årlig bokført avkastning Forventet total resultateffekt[2] Årlig resultateffekt2
4 % ~3 500 ~500
4,5 % ~2 100 ~300
5 % ~1 100 ~160
  • Resultatet for 1. kvartal vil belastes med anslagsvis 80-100 millioner kroner basert på langsiktig forventet avkastning på 4,4 prosent og en forventet opptrappringsperiode på 7 år.

For ytterligere informasjon, se storebrand.no/ir.

Lysaker, 3. april 2014

Kontaktpersoner:

Administrerende Direktør Storebrand Livsforsikring Geir Holmgren: Mobil 93 48 00 34

Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[1] Allerede avsetninger for økt forventet levealder vil reduseres med om lag 350 millioner kroner på bakgrunn av at kundeoverskudd ikke kan benyttes solidarisk. Endelige beregninger vil foreligge til rapportering av 1. kvartal, 7. mai 2014

[2] I tillegg til bortfall av overskuddsdeling. Tall i millioner NOK

Abonner