Storebrand ASA: Endrede pensjonsbetingelser for egne ansatte og endringer i distribusjon gir resultateffekt i 4. kvartal

Endrede pensjonsbetingelser for Storebrands egne ansatte

Storebrand har vedtatt å endre vedtektene i pensjonsordningene for egne ansatte og tidligere ansatte i Storebrand i Norge. Endringen vil gi en årlig kostnadsbesparelse som inngår som en del av konsernets totale kostnadsprogram. I tillegg vil det bli inntektsført en engangseffekt i resultatet for 4. kvartal 2013. Den endelige engangseffekten vil bli beregnet og rapportert i forbindelse med avleggelsen av resultatene for 4. kvartal 2013 (12. februar 2014), foreløpig er engangseffekten estimert til om lag 350 millioner før skatt.

Samtidig gjøres det oppmerksom på at Storebrand fremover vil benytte dødelighetstabellen K2013 i beregningen av egne pensjonsforpliktelser. Dette vil gi økte pensjonsforpliktelser i balansen og gi en engangskostnad som vil føres over Totalresultatet (Other Comprehensive Income) i 4. kvartal. De endelige effektene på Totalresultatet vil bli beregnet og rapportert i forbindelse med avleggelsen av resultatene for 4. kvartal 2013. Det forventes at størrelsen på denne langt på vei motvirker effekten av endrede pensjonsvedtekter på egenkapitalen.

Endringen i pensjonsvedtektene er en del av en helhetlig endring av Storebrands pensjonsytelser ovenfor egne ansatte. Styret i Storebrand ASA vil jobbe for at egne ansatte som i dag har ytelsespensjon skal over på innskuddspensjon innen utgangen av 2015. Storebrand vil ved omleggingen øke innskuddssatsene for alle sine ansatte.

Det presiseres at endringene omtalt i denne meldingen, omhandler pensjonsordninger for Storebrands egne ansatte og tidligere ansatte i Storebrand. Endringene som beskrevet over påvirker således ikke selskaper som har sin pensjonsordning hos Storebrand, eller ansatte i disse selskapene.

Økt satsing på digitale distribusjon

Storebrand vil i resultatene for 4. kvartal 2013 føre 75 millioner i engangskostnader, hvorav størstedelen kommer i forbindelse med at selskapet har besluttet å avvikle samarbeidet med enkelte eksterne distributører ("Firmaagenter"). Endringen er ett av flere tiltak i arbeidet med å tilpasse virksomheten til konsernets nye distribusjonsstrategi med vekt på digitalisering og vil redusere konsernets kostnader knyttet til annen distribusjon.

Lysaker, 20. desember 2013

Kontaktpersoner:

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Kommunikasjonsdirektør Elin Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Abonner

Dokumenter og linker