STOREBRAND ASA: Finanstilsynets vurderinger av permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Solvens II er et soliditetsregelverk som skal gjelde for alle forsikringsselskap i hele EØS-området fra 2016. Finanstilsynet har i et brev til Finansdepartementet mandag 8. september kommet med anbefalinger for gjennomføringen av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsregler i Norge.

De viktigste punktene i brevet gjelder:

  • Finanstilsynet anbefaler at norske selskaper gis mulighet til å anvende det permanente tiltaket volatilitetsjustering (Volatility Adjustment). Dette er et påslag på rentekurven som brukes til å diskontere forsikringsforpliktelsene. 

  • Finanstilsynet anbefaler at norske selskaper kan benytte overgangsregelen som innebærer at en eventuell økning i forsikringsforpliktelsene som følge av Solvens II kan fases inn over en periode på inntil 16 år.  

Finanstilsynets vurderinger og anbefalinger vil bli gjenstand for offentlig høring i forbindelse med forskriftsforslag for gjennomføring av Solvens II, som etter planen skal oversendes Finansdepartementet i oktober/november 2014.

Avklaring om bruk av Omnibus II-tiltakene er viktig for selskapets tilpasning til Solvens II, og det er positivt at Finanstilsynet åpner for å bruke handlingsrommet som ligger i det europeiske regelverket i Norge.

Lysaker 8. september 2014

Kontaktpersoner:

Direktør for næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken Mobil 48 08 26 02

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner