Storebrand ASA: Nytt dødelighetsgrunnlag

Finanstilsynet har besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 1.1.2014. Dette setter krav til økte premier og høyere forsikringstekniske avsetninger for å dekke fremtidige forpliktelser.

Det nye dødelighetsgrunnlaget øker avsetningsbehovet betydelig, og det gis anledning til en oppreserveringsperiode som gjelder fra 2014. Finanstilsynet mener oppreserveringsperioden ikke bør ha en varighet ut over fem år. Det åpnes for å benytte kundeoverskudd til å dekke økte avsetningskrav. Finanstilsynet uttrykker at "minimum 20 prosent av det samlede oppreserveringsbehovet bør dekkes av pensjonsinnretningene".

Konsekvenser for Storebrand
Oppreserveringsbehovet innenfor kollektiv pensjon er estimert til å utgjøre om lag 11,5 milliarder kroner for Storebrand (cirka 8 prosent av premiereservene). Eiers bidrag forventes å være 20 prosent. Bortfall av overskuddsdeling fra fripoliser inngår i eiers bidrag. Samlet bidrag fra eier forventes å utgjøre om lag 2,3 milliarder kroner inklusiv bortfall av overskuddsdeling.
                              
Storebrand har i perioden 2011 til 2012 samlet avsatt 4,3 milliarder kroner til fremtidig oppreservering. Fra 2013 og fremover vil overskudd på kundenes investeringsporteføljer avsettes så lenge kontraktene er underreservert i henhold til de nye tariffene. Storebrand har også andre buffere som vil kunne brukes til å sikre tilstrekkelig avkastning for å dekke oppreserveringen.

Storebrand legger til grunn at dette ikke vil ha umiddelbare regnskapsmessige konsekvenser.

Om dødelighetsgrunnlaget fra Finanstilsynet
Finanstilsynet har lagt følgende til grunn i det nye dødelighetsgrunnlaget:

  • Finans Norges forslag til startdødelighet, tillagt 12 prosent sikkerhetsmargin
  • Dødelighetssynkning tilsvarende Statistisk Sentralbyrås mellomalternativ, tillagt 10 prosent sikkerhetsmargin
  • Høye sikkerhetsmarginer for økt dødelighet knyttet til tariffer for etterlattedekninger

Finanstilsynet har i de kommuniserte tariffer og reserveringsperioder forholdt seg til eksisterende regelverk. De har følgelig ikke tatt høyde for forslaget fra banklovkommisjonen om nye regler for opptrappingsplaner og mer fleksibel bruk av buffere.

Storebrands vurdering
Dødelighetsgrunnlaget er strengere enn forventet. Det er lagt sikkerhetsmarginer både på dagens dødelighet og forventet utvikling i dødelighet. I tillegg er det innført høye sikkerhetsmarginer på dødelighetsgrunnlaget for etterlattedekninger. Etterlattedekninger vil etter Storebrands vurdering ikke ha behov for ytterligere sikkerhetsmarginer.

Videre prosess
Finans Norge vil på vegne av næringen fremme sine innspill til Finanstilsynet for å avklare tolkningsspørsmål knyttet til det mottatte brevet, samt fremme forslag til den praktiske gjennomføringen.

Lysaker, 11. mars 2013
 


Kontaktpersoner:
Administrerende Direktør Storebrand Livsforsikring Geir Holmgren: Mobil 93 48 00 34
Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner