STOREBRAND ASA: Overgangseffekter fra nye skatteregler gir økt konsernresultat og solvens

Report this content

Nye skatteregler for forsikrings- og pensjonsforetak ble vedtatt av Stortinget i desember 2018. For livsforsikringsselskaper skal kundemidlene gå skattemessig i null hvert år. Selskapets resultat blir derimot løpende beskattet iht. ordinære skatteregler. Det innebærer at skatterisiko og –volatilitet reduseres betydelig for konsernet.

Som følge av forskjell mellom virkelig verdi og skattemessig verdi har Storebrand tidligere regnskapsført en utsatt skatt tilknyttet eiendom eiet av kundemidlene. Denne utsatte skatten fraregnes ved innføringen av nye skatteregler som skiller tydeligere mellom kundenes og eiers midler. Endringen innføres i regnskapsåret 2018 og fører til en regnskapsmessig skatteinntekt på om lag 1,6 milliarder kroner for konsernet i fjerde kvartal. Endringen er isolert sett ventet å øke den beregnede solvensmarginen med om lag 6 prosentpoeng. Endringen får ingen effekt for Storebrands kunder.  

Inntektsføringen er en teknisk konsekvens av endrede skatteregler. Styret vil i henhold til konsernets utbyttepolicy foreslå et utbytte basert på resultat etter skatt, men justert for inntektsføringen av skatt beskrevet over.

Kontaktpersoner

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Abonner